Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

22-12-2016 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Konina
z dnia 21 grudnia 2016r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) – zwanej dalej k.p.a, w związku z art. 11c i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam

że dnia 20 grudnia 2016 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Konina Nr 3 z dnia 22 sierpnia 2014 r. (znak: UA.67401.2.2014) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi – łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20 (tel. 63 24 01 268). Treść postanowienia została również zamieszczona na stronie internetowej: www.konin.pl w zakładce Komunikaty Urzędu Miejskiego oraz BIP.

Na postanowienie służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia stron o jego wydaniu.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w Koninie.

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki

******************************************************

UA.67401.2.2014
Konin, dnia 20.12.2016r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą,

postanawiam

z urzędusprostować oczywista omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Konina Nr 3 z dnia 22 sierpnia 2014r. (nr sprawy UA.67401.2.2014) o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi – łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie”,
w następujący sposób:

  • na stronie 1 decyzji, wiersz 15 licząc od dołu strony jest: „ark. 2, dz. nr ewid.: 37/14, 37/7, 37/5, 40/3” winno być: „ark. 2, dz. nr ewid.: 37/14, 37/7, 37/5, 40/7”;
  • na stronie 3 decyzji, tabela 1, wiersz 15 licząc od dołu tabeli jest: „40/3” (SP) winno być: „40/7 (MK)”;
  • na stronie 10 decyzji, tabela 4, wiersz 1 licząc od dołu tabeli jest: „40/3” winno być: „40/7”.

UZASADNIENIE

Decyzją Nr 3 z dnia 22 sierpnia 2014r. (nr sprawy UA.67401.2.2014) udzielono Prezydentowi Miasta Konina zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi – łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

W sentencji wyżej wymienionej decyzji popełniono oczywistą omyłkę, polegającą na błędnie wpisanym numerze działki: 40/3 zamiast 40/7 (obręb Maliniec) oraz oznaczono błędnie symbolem właściciela wyżej wymienionej nieruchomości: (SP) zamiast (MK).

Powyższa nieścisłość wynikła z faktu prowadzenia równolegle procedur dotyczących udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla dwóch zadań inwestycyjnych, które dotyczyły terenu działki nr 40/3. Na mocy Decyzji Nr 2 z dnia 12 czerwca 2014r. (ostatecznej w dniu 16 lipca 2014r.) dokonano zatwierdzenia podziału działki 40/3 na działki o numerach 40/6 i 40/7, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Konin. W związku z powyższym zadanie inwestycyjne zakończone Decyzją Nr 3 z dnia 22 sierpnia 2014r. obejmowało działkę
o numerze 40/7.

Przepisy ustawy nie regulują kwestii związanych z oczywistymi omyłkami pisarskimi, przy czym w myśl art. 11c ustawy, do postepowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy k.p.a., z zastrzeżeniem przepisów ustawy.

W myśl art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 7 dni oddnia otrzymania postanowienia.

z up. Prezydenta Miasta Konina
Małgorzata Sztuba
pełniąca obowiązki Kierownika
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Otrzymują:

  1. Prezydent Miasta Konina, plac Wolności 1, 62-500 Konin
  2. aa UA A.L.

Do wiadomości:

  1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w miejscu (ostateczne postanowienie)
  2. Wydział Geodezji i Katastru, w miejscu (ostateczne postanowienie)
  3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Konina, ul. Wodna 1, 62-500 Konin (ostateczne postanowienie)
  4. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin (ostateczne postanowienie)
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2016-12-22
Data udostępnienia: 2016-12-22 12:14:51
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-22 12:14:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5009534
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,