skip to content
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko podinspektora
do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Urzędu Miejskiego w Koninie.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika  i ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika i dyplom ukończenia kolegium  pracowników służb społecznych,,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Kodeks postępowania administracyjnego.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. biegła znajomość obsługi komputera i Internetu,
 2. mile widzana znajomość języka migowego.

Osoba wybrana zostanie powołana do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i będzie zobowiązana odbywać cykliczne szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2027) i uzyskiwać pozytywne wyniki z testów sprawdzających.

Informacja dodatkowa. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w      jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Przyjmowanie i rejestracja wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności. 
 2. Analiza złożonej dokumentacji pod względem formalnym.
 3. Obsługa programu komputerowego dotyczącego orzekania o niepełnosprawności.
 4. Prowadzenie korespondencji.
 5. Obsługa administracyjna składów orzekających.
 6. Sporządzanie ocen socjalno- społecznych, zawodowych i pedagogicznych.
 7. Wydawanie kart parkingowych.
 8. Udzielanie informacji na temat ulg i uprawnień z tytułu niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-6 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 maja 2019 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.


Konin, dnia 30 kwietnia 2019 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KONINIE


Na stanowisko podinspektora do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 14 osób.
Do dalszego postępowania zakwalifikowało się 7 osób.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE


Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511),

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.),

 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia  przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się  22 maja 2019r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie , początek od godz. 10:00.

Uwaga:

Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 16.05.2019r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiły 3 osoby.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Małgorzata Krajewska zamieszkała w Koninie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoja wiedzę i umiejętności.

Pani Małgorzata Krajewska ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika, posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze pracy socjalnej. W przeprowadzonym naborze uzyskała największą liczbę punktów.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 29 maja 2019 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Jadwiga Stawicka
Data wytworzenia: 2019-04-30
Data udostępnienia: 2019-04-30 14:19:04
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29 13:51:28
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4223280
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,