skip to content
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko inspektora
do Wydziału Strategii i Marketingu Urzędu Miejskiego w Koninie (w zakresie projektowania graficznego)

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy minimum 3 lata,  w tym doświadczenie w wykonywaniu projektów graficznych
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, zasad marketingu i promocji oraz wiedza o mieście Koninie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Biegła umiejętność projektowania graficznego.
 2. Wysokie umiejętności organizacyjne.
 3. Kreatywność.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w      jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Realizacja zadań Wydziału Strategii i Marketingu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz:

 1. Kreatywny udział w tworzeniu i realizacji strategicznej wizji Miasta oraz w opracowywaniu strategii i planu działań marketingowych Miasta.
 2. Opracowywanie koncepcji oraz realizacja materiałów marketingowych, w szczególności w zakresie tworzenia i realizacji projektów graficznych, przygotowania materiałów do druku, kreowania graficznego wizerunku oraz wizualizowania i opracowywania materiałów marketingowych, w tym stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 3. Planowanie i realizacja akcji marketingowych oraz angażowanie lokalnej społeczności do udziału w akcjach.
 4. Planowanie i koordynacja projektów.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. portfolio prac graficznych,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-8.

 

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko Inspektora do Wydziału Strategii i Marketingu Miasta (w zakresie projektowania graficznego) Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 30 maja 2019 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.


Konin, dnia 16 maja 2019 r.


Formularz zgłoszeniowy on-line

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W adresie do korespondencji należy podać również numer telefonu i adres e-mail.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Jadwiga Stawicka
Data wytworzenia: 2019-05-16
Data udostępnienia: 2019-05-16 09:49:52
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16 09:49:52
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2550596
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,