skip to content
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko specjalisty
do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, ochrona środowiska, inżynieria sanitarna,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.
 2. Dobra organizacja pracy, dokładność i wnikliwość.
 3. Umiejętność argumentowania, komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Znajomość obsługi komputera, w tym: edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, internetu.
 6. Opanowanie w sytuacjach stresowych.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w      jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie spraw w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości           i porządku w gminach.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu oczyszczania miasta.
 4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wpływem korespondencji do Wydziału.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-6 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 12 czerwca 2019r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.


Konin, dnia 29.05.2019r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KONINIE


Na stanowisko specjalisty  w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 30 osób.
Do dalszego postępowania zakwalifikowało się 26 osób.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE

Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. 2019 poz. 506),
2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2019 poz. 511),
3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. 2018 poz. 2096) 
4. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U. 2018 poz. 1454)Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test tego samego dnia przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 17 lipca 2019 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie, początek od godz. 10:00.

Uwaga:

Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 3 lipca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło 12 osób.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Klaudia Krzyżak zamieszkała w Koninie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności.

Pani Klaudia Krzyżak wykazała się kwalifikacjami niezbędnymi na stanowisku Specjalisty w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie.
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie Wydział Administracji.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 22 lipca 2019 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Jadwiga Stawicka
Data wytworzenia: 2019-05-29
Data udostępnienia: 2019-05-29 14:15:22
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-22 13:27:37
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4190815
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,