skip to content
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty
do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, architektura krajobrazu,
 3. udokumentowany 3 letni staż pracy,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie przyrody.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Dobra organizacja pracy, dokładność i wnikliwość.
 2. Umiejętność argumentowania, komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość obsługi komputera, w tym: edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, internetu.
 5. Opanowanie w sytuacjach stresowych.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie spraw w zakresie zarządu zielenią miejską, jej planowaniem i kompleksowym nadzorem nad rozwojem zieleni miejskiej, z wyłączeniem terenów pasa drogowego i parkingów.
 2. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w tym: lasów komunalnych, skwerów, parków.
 3. Prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień, typowanie do usunięcia starych i chorych drzew oraz typowanie nowych nasadzeń.
 4. Prowadzenie spraw związanych z elementami małej architektury tj. fontanny, ławki parkowe, mury oporowe, schody, place zabaw itp.
 5. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na terenie miasta iluminacji świątecznych.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy.
 7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-8.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " Dotyczy naboru na stanowisko starszego specjalisty do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 2 kwietnia 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w    jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Konin, dnia 19 marca 2020 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Marzyńska
Data wytworzenia: 2020-03-19
Data udostępnienia: 2020-03-19 14:03:21
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19 14:03:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5212935
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,