skip to content
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko specjalisty
do Wydziału Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z promocją, marketingiem, public relations,
 4. dobra znajomość języka angielskiego,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, Strategii Miasta Konina, Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Konina, zasad marketingu i promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. biegła znajomość obsługi komputera, internetu, profili social media,
 2. dyspozycyjność,
 3. umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Udział w przygotowywaniu i prezentacji ofert inwestycyjnych Miasta.
 2. Promocja terenów i ofert inwestycyjnych Miasta Konina oraz możliwości zagospodarowania wód geotermalnych.
 3. Uczestnictwo w przedsięwzięciach gospodarczo-inwestycyjnych, targowych, wydarzeniach promocyjnych oraz organizacji misji gospodarczych.
 4. Prowadzenie biznesowego profilu social media oraz portalu gospodarczego Miasta.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-9.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem: " Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do Wydziału Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie".

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w    jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Konin, dnia 18 marca 2020 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na stanowisko specjalisty w Wydziale Obsługi Inwestora  Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 5 osób.
Do dalszego postępowania zakwalifikowały się 3 osoby.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE


Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego poinformujemy w kolejnej wiadomości.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 8 kwietnia 2020 r.
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE


 

Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511),
 3. Uchwały nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 22.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030,
 4. Uchwały nr 251 Rady Miasta Konina z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022,
 5. zasad marketingu i promocji.

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne oraz rozmowy w języku angielskim kończące postępowanie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 19 maja 2020 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie, początek od godz. 9:00.

Uwaga:
Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 11 maja 2020 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiły 3 osoby.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Barbara Masternak zamieszkała w Ruminie gm. Stare Miasto.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pani Barbara Masternak wykazała się kwalifikacjami niezbędnymi na stanowisku Specjalisty w Wydziale Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie.

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na kierunku ekonomia.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu, promocji oraz public relations.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 26 maja 2020 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Marzyńska
Data wytworzenia: 2020-03-18
Data udostępnienia: 2020-03-18 12:56:03
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-26 11:01:27
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6183427
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,