Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko aplikanta
do Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań związanych z wysiłkiem fizycznym w różnych warunkach atmosferycznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. ukończone 21 lat,
 8. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 9. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 10. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o strażach gminnych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, uchwały Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Kandydat, który wybrany zostanie w drodze naboru przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do złożenia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika miejskiego, wystawionego przez uprawnioną jednostkę.

Informacja o warunkach pracy.

Praca w terenie, praca zmianowa, w tym w godzinach nocnych oraz niedzielę i święta.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Kontrola utrzymania porządku i czystości w mieście, estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych i ich otoczenia.
 2. Kontrola prawidłowości oznakowania ulic ( w tym znaków drogowych ) i posesji, stanu zabezpieczenia ich oświetlenia oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.
 3. Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac interwencyjno-remontowych.
 4. Kontrola wykonania zadań i obowiązków nałożonych na administratorów i gospodarzy domów.
 5. Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.
 6. Podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków od mieszkańców miasta.
 7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji z przeprowadzonej kontroli i sporządzanie notatek służbowych z podejmowanej interwencji.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-10.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko aplikanta do Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 4 października 2022 roku.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w      jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 


Konin, dnia 20 września 2022 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Marzyńska
Data wytworzenia: 2022-09-20
Data udostępnienia: 2022-09-20 11:11:46
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-20 11:11:46
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,