Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko specjalisty
do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość ustaw i rozporządzeń:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy o kierujących pojazdami,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel).
 2. Samodzielność w pracy.
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 4. Umiejętność obsługi urządzeń kopiujących, drukujących, skanujących.
 5. Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja.
 6. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej na podobnych stanowiskach.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania praw jazdy.
 2. Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń służących do przetwarzania danych dotyczących ewidencji kierowców w zakresie wykonywanych czynności.
 3. Wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych oraz ich wtórników.
 4. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami.
 5. Wydawanie profili kandydatów na kierowców.
 6. Przyjmowanie wniosków z zakresu ustawy o kierujących pojazdami.
 7. Wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane.
 8. Wprowadzanie danych kierowców do systemu informatycznego CEPiK.
 9. Ewidencja zatrzymanych praw jazdy.
 10. Wydawanie decyzji kierujących na egzamin stwierdzający w uzasadnionych przypadkach.
 11. Wydawanie decyzji o cofnięciu i zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami.
 12. Wydawanie decyzji przywracających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 13. Wydawanie decyzji kierujących na badania lekarskie w uzasadnionych przypadkach.
 14. Przechowywanie akt sprawy, spisów i rejestrów oraz ich archiwizacja.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 7 października 2022 roku.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w      jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Konin, dnia 23 września 2022 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na stanowisko specjalisty w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 39 osób.
Do dalszego postępowania zakwalifikowało się 39 osób.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE

Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz.559 ze zm.),
 2. ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022, poz. 1526),
 3. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami  (Dz. U. 2021, poz.1212 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2021 poz. 2000),
 6. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017, poz. 2355 ze zm.),
 7. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2019, poz. 2130 ze zm.).

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia  przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.


Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie początek od godz. 9:00.

Uwaga:

Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Hanna Bryska


Konin, dnia 17 października 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiły 23 osoby.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Mariola Budzińska zamieszkała w Modle gmina Rzgów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pani Mariola Budzińska ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Humanistycznym uzyskując tytuł magistra. Ponadto posiada świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji samorządowej, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, ekonomi sektora kultury, zarządzania oświatą. W przeprowadzonym naborze uzyskała największą liczbę punktów oraz wykazała się najlepszymi kwalifikacjami do objęcia stanowiska specjalisty w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłoszonych przez Urząd Miejski w Koninie.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Hanna Bryska


Konin, dnia 4 listopada 2022 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Marzyńska
Data wytworzenia: 2022-09-23
Data udostępnienia: 2022-09-23 13:40:17
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-04 10:50:32
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2592603
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,