Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty
do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy minimum 3 lata, w tym doświadczenie w zakresie realizacji zadań z gospodarki nieruchomościami lub geodezji,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo geodezyjne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. znajomość rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości, rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Dobra organizacja pracy własnej.
 2. Dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność.
 3. Umiejętność pracy na materiałach kartograficznych.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości, w szczególności przygotowywanie decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw o rozgraniczenie nieruchomości.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, obejmujące w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Konina w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości oraz o scaleniu i podziale nieruchomości, ujawnianie ww. uchwał w księgach wieczystych, wybór rady uczestników scalenia i przewodniczącego, przygotowywanie umów zleceń na prace geodezyjne związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości, odbiór wykonywanych prac geodezyjnych, udział w spotkaniach informacyjnych i konsultacjach.
 4. Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, poza ustawą prawo zamówień publicznych na: podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, połączenia i podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości, w tym przygotowywanie umów na podziały nieruchomości.
 5. Odbiór zleconych prac - sporządzanie protokołów odbioru prac.
 6. Przygotowywanie wniosków o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem placów i ulic oraz numeracją porządkową budynków w tym: przygotowywanie projektów uchwał,  przygotowywanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynkowi, prowadzenie rejestru publicznego - ewidencja miejscowości, ulic i adresów.
 8. Prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych własności działek gruntów przejętych z mocy prawa na własność gminy, powiatu lub Skarbu Państwa.
 9. Archiwizacja spraw w zakresie stanowiska pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-9.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko starszego specjalisty do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Konin, dnia 16 stycznia 2023 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na stanowisko starszego specjalisty do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 8 osób.
Do dalszego postępowania zakwalifikowało się 6 osób.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO SPECJALISTY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE


Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40),

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022, poz. 1526),

 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.),

 4. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),

 5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663),

 7. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),

 8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. 2005 nr 86 poz. 736),

 9. rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 r. nr 45 poz. 453),

 10. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia  przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się  w dniu 14 lutego 2023 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie początek od godz. 10:00.

Uwaga:

Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Hanna Bryska


Konin, dnia 1 lutego 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło 5 osób.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Natalia Hypka zamieszkała w Koninie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoja wiedzę i umiejętności.

Pani Natalia Hypka ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych na kierunku geografia uzyskując tytuł magistra. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Wydziału Społeczno -Ekonomicznego gdzie ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji samorządowej. W przeprowadzonym naborze uzyskała największą liczbę punktów oraz wykazała się niezbędną wiedzą do objęcia stanowiska starszego specjalisty w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłoszonych przez Urząd Miejski w Koninie.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Hanna Bryska


Konin, dnia 23 lutego 2023 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Marzyńska
Data wytworzenia: 2023-01-16
Data udostępnienia: 2023-01-16 13:05:50
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-23 12:21:06
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598738
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,