Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko podinspektora
do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: techniczne, ekonomiczne, administracyjne, zarządzanie nieruchomościami,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Prawo budowlane ( Rozdział 5d Książka obiektu budowlanego oraz Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych).

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Doświadczenie w pracy administracji publicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Znajomość przepisów prawa budowlanego.
 3. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 4. Mile widziana umiejętność kosztorysowania.
 5. Dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych systemów ( ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office). 
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Dobra organizacja pracy własnej.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Bieżąca obsługa nieruchomości urzędu zapewniająca ich prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Kompletowanie dokumentów oraz wykonywanie czynności związanych
  z administrowaniem zasobami urzędu oraz z realizowanymi inwestycjami.
 3. Udział w okresowych przeglądach budynków oraz w czynnościach odbiorowych budynku.
 4. Potwierdzanie pod względem rzeczowym dostarczanych usług i robót.      
 5. Przygotowywanie:
  1. informacji o potrzebach remontowych i koniecznych pracach konserwacyjnych dla poszczególnych nieruchomości.
  2. korespondencji z wykonawcami robót budowlanych w zakresie realizowanych zadań.
  3. umów i aneksów do umów z dostawcami mediów i usług oraz z najemcami lokali użytkowych, w tym udział w uzgodnieniach przedumownych,
  4. umów i zleceń dla podmiotów  współpracujących,
  5. rozliczeń faktur wynikających z umów.
  6. dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego,
  7. zestawień mocy zamówionej budynków wraz z  analizą wykorzystania mocy i ewentualnymi  wnioskami o zmianę wielkości mocy.
 6. Prowadzenie:
  1. książek obiektów budowlanych.
  2. rejestru zgłoszeń dotyczącego usterek w zarządzanych budynkach.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE         

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do  Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 11  września 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Konin, dnia 28 sierpnia 2023r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na stanowisko podinspektora do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 10 osób.
Do dalszego postępowania zakwalifikowało się 8 osób.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE


Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) Rozdziały 5d Książka obiektu budowlanego, Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych.

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia,  przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 26 września 2023 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie początek od godz. 9:00.

Uwaga:

Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Hanna Bryska


Konin, dnia 19 września 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiły 4 osoby.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Krystian Witt zamieszkały w Dębołęka gmina Piotrków Kujawski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pan Krystian Witt ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych uzyskując tytuł magistra. W przeprowadzonym naborze uzyskał największą liczbę punktów.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłoszonych przez Urząd Miejski w Koninie.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Hanna Bryska


Konin, dnia 17 października 2023 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Beata Tomczyk
Data wytworzenia: 2023-08-28
Data udostępnienia: 2023-08-28 13:35:24
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-17 13:54:57
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599036
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,