Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko Starszego specjalisty
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. doświadczenie w pracy w administracji publicznej minimum 3 lata,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel).
 2. Samodzielność w pracy.
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 4. Umiejętność obsługi urządzeń kopiujących, drukujących, skanujących.
 5. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej w obszarze gospodarowania nieruchomościami.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem , rozwiązywaniem i zmianami umów dzierżawy gruntów będących własnością Miasta Konin oraz umów najmu pomieszczeń i budynków będących własnością Miasta Konin.
 2. Nanoszenie przypisów za dzierżawione grunty, wynajmowane budynki oraz pomieszczenia w programie informatycznym oraz wystawianie faktur.
 3. Sporządzanie w terminach kwartalnych zestawień przypisów i odpisów.
 4. Szacowanie strat w uprawach rolnych i sporządzanie protokołów szkodowych, udział w pracach komisji ds. szacowania i zakresu strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku złych warunków atmosferycznych.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji jednostek pływających do 24m długości oraz wydawanie kart wędkarskich.
 6. Wydawanie z upoważnienia Prezydenta zaświadczeń potwierdzających, że nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją,
 7. Bieżące uzupełnianie bazy danych nieruchomości w systemie elektronicznym i.Mienie w zakresie prowadzonych spraw.

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-8.

 

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko Starszego specjalisty do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 listopada 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Konin, dnia 13 listopada 2023 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na stanowisko Starszego specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 5 osób.
Do dalszego postępowania zakwalifikowały się 3 osoby.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO SPECJALISTY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE


Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.),

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022, poz. 1526 ze zm.),

 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.),

 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.),

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.),

 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się  w dniu 13 grudnia 2023 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie początek od godz. 10:00.

Uwaga:

Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Hanna Bryska


Konin, dnia 5 grudnia 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiły 3 osoby.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Danuta Gorzeń zamieszkała w Koninie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pani Danuta Gorzeń ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, na kierunku marketing i zarządzanie w zakresie organizacji i kierownictwa uzyskując tytuł magistra. W przeprowadzonym naborze uzyskała największą liczbę punktów oraz wykazała się niezbędną wiedzą do objęcia stanowiska Starszego specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłoszonych przez Urząd Miejski w Koninie.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Hanna Bryska


Konin, dnia 20 grudnia 2023 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Marzyńska
Data wytworzenia: 2023-11-13
Data udostępnienia: 2023-11-13 12:19:27
Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-20 11:31:01
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4477200
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,