Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta Konina
w okresie od 28 grudnia 2005 roku do 1 lutego 2006 roku

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 5 projektów uchwał Rady Miasta Konina, wydał 6 Zarządzeń i rozpatrzył ogółem 35 wniosków.


Projekty uchwał Rady Miasta dotyczyły następujących spraw:

 • zbycia nieruchomości (obręb Gosławice),
 • ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach będących własnością gminy Konin,
 • określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Konin,
 • określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku,
 • zmiany Uchwały Nr 311 RMK z dn. 30.06.2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym na zakupione posiłki,

Wydane zarządzenia dotyczyły:

 • zmian w budżecie Miasta Konina na 2005 rok,
 • stawek czynszu dzierżawnego,
 • układu wykonawczego budżetu miasta Konina na 2006 rok,
 • przeprowadzenia okresowej oceny pracy pracowników samorządowych niemianowanych zatrudnionych w UM,
 • ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie miasta Konina - 1.740,00 zł.
 • ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie - 2.820,00 zł.

Prezydent rozpatrzył pozytywnie wnioski dotyczące miedzy innymi:

 • odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu działek gruntu położonych w Koninie w obrębie Starówka - 1 działka,
 • oddania nieruchomości w dzierżawę w obrębie: Wilków - 1 działka,
 • umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu najmu i opłat mieszkaniowych na łączną kwotę 1.267,32 zł. (umorzenie dot. 2 osób),
 • umorzenia wierzytelności w wysokości 340,00 zł. wraz z odsetkami z tytułu odpłatności za przedszkole,
 • wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Janowskiej, Chopina, Liliowej, Żwirki i Wigury, Żwirki i Wigury i Benesza,
 • przyjęcia aneksu do umowy z MPEC - Konin Sp. o.o. na przyłączenie Gimnazjum nr 2 do miejskiej sieci cieplnej dot. uściślenia terminów realizacji,
 • przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

W okresie międzysesyjnym udzieliłem 7 pełnomocnictw pracownikom UM i jednostek organizacyjnych Miasta.

Informacja dot. inwestycji "Przeprawa przez rz. Wartę" wg stanu na dzień 31 stycznia 2006 r.

W związku z uzyskaniem w dn. 30.12.2005 r. zgody Prezesa UZP na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, w dniu 12 stycznia 2006 r. podpisana została umowę na wykonawstwo inwestycji "Budowa drugiej przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25". Umowę ze strony wykonawcy podpisali: Gregor Sobisch prezes Zarządu Hydrobudowa 6, Krzysztof Rzeźnikiewicz dyrektor techniczny z Grupy Kapitałowej Hydrobudowa 6, Włodzimierz Zawadzki - prezes Zarządu Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Waldemar Siemiński - wiceprezes Zarządu WPRD, Jerzy Lewandowski - prezes Zarządu Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych i prokurent Adam Sobociński.
W piątek, 20 stycznia 2006 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się przekazanie placu budowy Grupie Kapitałowej Hydrobudowa 6". Wykonawca otrzymał dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych pod inwestycję, dokumentację geodezyjną, dokumentację dotyczącą lokalizacji zaplecza budowy. Ustalono również termin rozpoczęcia prac budowlanych. Decyzją inżyniera projektu termin ten ustalono na 6 lutego.


Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2006-03-02 15:01:05
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3286530
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,