Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta Konina
w okresie od 1 lutego do 1 marca 2006 roku

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 13 projektów uchwał Rady Miasta Konina, wydał 11 Zarządzeń i rozpatrzył ogółem 44 wnioski.


Projekty uchwał Rady Miasta dotyczyły następujących spraw:

 • zbycia nieruchomości (obręb Nowy Dwór i Laskówiec),
 • wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach na terenie ośrodka wypoczynkowego GLASPO w Koninie - Pątnowie,
 • wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Koninie przy ulicy Błaszaka 2b,
 • wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na współfinansowanie budowy wodociągu w ulicy Mostowej w Koninie
 • zamiany nieruchomości: nabycia działki położonej w obrębie Laskowiec przeznaczonej pod drogę oraz zbycia działki położonej w obrębie Nowy Dwór,
 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie Gminy Brudzew w poczet Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny",
 • wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie,
 • założenia liceów ogólnokształcących w Zespole Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica oraz w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie,
 • zmian w budżecie miasta Konina na 2006 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Koninie za 2005 rok,
 • ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów lub opróżnienie zbiorników bezodpływowych,
 • przyznania osobom zameldowanym i zamieszkałym na terenie miasta Konina jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy.

Wydane zarządzenia dotyczyły:

 • wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 • powołania komisji konkursowej,
 • podziału dotacji z budżetu Miasta Konina na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście Koninie w 2006 roku,
 • przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2006 rok,
 • zmian w budżecie miasta Konina na 2006 rok,
 • wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Koninie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta,
 • przyjęcia "Księgi procedur audytu wewnętrznego",
 • powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koninie.

Prezydent rozpatrzył pozytywnie wnioski dotyczące miedzy innymi:

 • sprzedaży 12 lokali mieszkalnych na rzecz zajmujących je najemców,
 • wykorzystania środków w wysokości 327.200 zł pozostałych z rozliczenia zakupu autobusów i busa w 2005 roku na zadania inwestycyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji,
 • wyrażenia opinii o koncepcji architektoniczno - urbanistycznej dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kolejowej w Koninie na odcinku między Wiaduktem Briańskim a budynkiem Poczty, wykonanej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koninie,
 • zamiany gruntów położonych w Koninie: nabycia przez Miasto działek w obrębie Przydziałki w zamian za zbycie działki w obrębie Nowy Dwór,
 • zamiany części nieruchomości położonych w obrębie Chorzeń na część działki miejskiej,
 • nadania Statutów Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie i Konińskiemu Domowi Kultury,
 • wyznaczenia Straży Miejskiej w Koninie jako jednostki zobowiązanej do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.

W okresie międzysesyjnym udzieliłem 7 pełnomocnictw pracownikom UM i jednostek organizacyjnych Miasta.

Informacja dot. inwestycji "Przeprawa przez rz. Wartę" wg stanu na dzień 28 lutego 2006 r.

Pierwsze budynki, które przeszkadzały w budowie mostu przez Wartę i nowego przebiegu drogi krajowej numer 25, są wyburzane. Dzieje się tak w rejonie budowy przyszłego ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z Kleczewską.
Wycinane są także drzewa. Te prace prowadzone są szczególnie intensywnie między osiedlem Przydziałki i ulicami Szpitalną oraz Europejską.
Wzdłuż słupków wytyczających przebieg przyszłej drogi, mostu i estakady nad doliną Warty, na międzywalu, Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych zainstalowało już pierwszą wiertnicę, przy pomocy której rozpoczęło się wiercenie otworów, w których zabetonowane zostaną żelbetowe słupy o długości 10 metrów i średnicy 1,5 m. Ułożono także drogi dojazdowe.


Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2006-03-06 12:19:03
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5009099
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,