Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta Konina
w okresie od 1 marca do 1 kwietnia 2006 roku

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 11 projektów uchwał Rady Miasta Konina, wydał 4 Zarządzenia i rozpatrzył ogółem 49 wniosków.


Projekty uchwał Rady Miasta dotyczyły następujących spraw:

 • zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Koninie obręb Przydziałki niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości macierzystych,
 • zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Koninie obręb Glinka niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości macierzystych,
 • zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie,
 • nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Koninie obręb Glinka przy ul. Zakole 1,
 • nabycia nieruchomości położonych w Koninie obręb Przydziałki,
 • określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2006 r.,
 • wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w postaci gruntów zabudowanych infrastrukturą techniczną stanowiącą własność spółki,
 • wniesienia wkładu niepieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie w postaci nieruchomości położonej w Koninie obręb Starówka,
 • przyjęcia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie,
 • uchwalenia statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Koninie,
 • przyjęcia rocznego planu współpracy miasta Koninia z organizacjami pozarządowymi.

Wydane zarządzenia dotyczyły:

 • wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2006 r. w okresach miesięcznych,
 • zmian w budżecie miasta Konina na 2006 r.,
 • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2005 r.

Prezydent rozpatrzył pozytywnie wnioski dotyczące miedzy innymi:

 • przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2005 r. Konińskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie,
 • wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie o Klub Integracji Społecznej jako sekcji w Dziale Pomocy Środowiskowej,
 • wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność miasta Konina położonej w obrębie Chorzeń z przeznaczeniem na obsadzenie zieleni,
 • wyrażenia zgody na podział geodezyjny nieruchomości położonej w Koninie obręb Chorzeń celem wydzielenia części na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 • zmiany regulaminu przyznawania statuetki "Złotego Konia",
 • przyznanie kwoty 90 tys. zł na wypłaty odszkodowań za działki gruntu, które z mocy prawa stały się własnością miasta Konina w wyniku uprawomocnienia się decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości dokonywane na wniosek właścicieli,
 • zwiększenia planu wydatków na zadanie "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" z rezerwy budżetowej,
 • zatwierdzenia programu współpracy z gimnazjami,
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Konina za 2005 r.,
 • umorzenia należności za wyżywienie w internacie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie na łączną kwotę 1.972,00 zł,
 • podziału geodezyjnego działki w obrębie Glinka stanowiącej własność Miasta w celu zbycia,
 • przyjęcia założeń funkcjonowania prac społecznie użytecznych.

W okresie międzysesyjnym udzieliłem 11 pełnomocnictw pracownikom UM i jednostek organizacyjnych Miasta.

Informacja dot. inwestycji "Przeprawa przez rz. Wartę" wg stanu na dzień 30 marca 2006 r.

Już blisko dwa miesiące trwają prace przy budowie nowego mostu w Koninie. Wykonawca projektu zakończył już wycinkę drzew i wyburzanie budynków kolidujących z przebiegiem przeprawy. Obecnie trwają prace przy wierceniu i palowaniu pod podporę mostową. Wbijane są także grodzice na północnym i południowym brzegu Warty. Rozpoczęto również tymczasową przebudowę kanału zrzutowego z oczyszczalni ścieków miejscu kolizji z podporą estakady.


Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2006-10-27 13:50:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4927545
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,