Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta Konina
w okresie od 17 maja do 22 czerwca 2006 roku

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 21 projekty uchwał Rady Miasta Konina, wydał 11 Zarządzeń i rozpatrzył ogółem 80 wniosków.


Projekty uchwał Rady Miasta dotyczyły następujących spraw:

 • zbycia nieruchomości (obręby:) - projekty,
 • sprzedaży lokalu użytkowego

Wydane zarządzenia dotyczyły:

 • powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
 • zasad przyjęć do DPS w Koninie na wolne miejsca osób na pobyt pełnopłatny,
 • zmian w budżecie miasta Konina na 2006 rok,
 • wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji UM w Koninie,
 • zmiany regulaminu organizacyjnego DPS w Koninie,
 • wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym MOPR w Koninie,
 • zatwierdzenia programów interwencyjno-edukacyjnych i terapeutycznych tj. Program Grupy Psychoedukacyjnej dla Osób Dotkniętych Przemocą, Stop Przemocy - Program Wyjazdowego Zespołu Interdyscyplinarnego, Program Pracy ze Sprawcą Przemocy w Rodzinie, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w której występuje problem alkoholowy,

Prezydent rozpatrzył pozytywnie wnioski dotyczące miedzy innymi:

 • odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu działek gruntu położonych w Koninie w obrębach: Czarków, Chorzeń - 2 działek,
 • oddania nieruchomości w dzierżawę w obrębach: Glinka, Niesłusz, Przedziałki - 4 działki,
 • ustalenia warunków przetargowych zbycia nieruchomości w Koninie w obrębach: Starówka, Międzylesie, Łężyn - 7 działek,
 • umorzenia odsetek w wysokości 7.492,00 zł. z tytułu zwłoki w zapłacie czynszu najmu i opłat mieszkaniowych (dot. 2 osoby),
 • umorzenia 11 osobom wierzytelności w kwocie ogółem 1.562,90 zł.
 • umorzenia wierzytelności w wysokości 565,00 zł. z tytułu odpłatności za przedszkole (dot. 1 osoby),
 • powierzenia stanowiska dyrektora osobom wyłonionym w drodze konkursów (P5 Małgorzata Szeszycka, P7 Beata Kuśmierczyk, SP 11 Alina Zimna, G1 Małgorzata Koziarska - Sip, G6 Ludmila Woźniak, ZSzB Barbara Kwolek, ZSz dla Dzieci Przewlekle Chorych Lidia Szplet, CKP Eugeniusz Piguła, I LO Jolanta Fabisiak, CKU Jan Wawrzyniak) oraz przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora p. G. Dębowskiej (Poradnia) na okres do 31.12.2007 r.,
 • umorzenia wierzytelności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień na ogólną kwotę 50.913,62 zł.,
 • aneksu do umowy zawartej z PGK i M Sp. z o.o. w Koninie na prowadzenie administracji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Konina oraz budynków osób fizycznych przekazanych przez miasto w przymusowy zarząd PGK i M dot. podwyższenia stawki wynagrodzenia za administrowanie,
 • aneksu do umowy na "Rewitalizację istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie" dot. zmiany terminu realizacji inwestycji,
 • aneksu do umowy z KPD na "Budowę ul. Olszewskiego w Koninie wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej - etap II" dot. zmiany terminu realizacji inwestycji,
 • aneksów do umowy na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap" dot. skrócenia terminu robót oraz zatrudnienia podwykonawcy i do umowy na pełnienie nadzoru nad inwestycją.,
 • zatwierdzenia Polecenia Zmiany Nr 4 dotyczącego stanowisk archeologicznych w ramach zadania inwestycyjnego PN. "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".
 • zatwierdzenia Polecenia Zmiany Nr 5 dotyczącego zabezpieczenia istniejącego kolektora deszczowego w km 3+325,89 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".
 • Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia Polecenia Zmiany Nr 06 dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".
 • Przyjęcie projektu aneksu do umowy z Wykonawcą nr 1/WI/2006-0007 z dn. 12.01.2006 r. na realizację projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".
 • nabycia na rzecz Miasta Konina nieruchomości położonej w obrębie Czarków, oznaczonej nr ewid. 419/2, stanowiącej własność Bożeny i Romana Kordylewskich - z przeznaczeniem pod budowę skrzyżowania - ronda ulic Kleczewska i Poznańska związanego z realizacją inwestycji "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25."
 • Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Koninie - Czarków, oznaczonej numerem ewidencyjnym 420/2, stanowiących współwłasność: w 1/2 części Szczepana i Zofii małż. Skąpskich oraz w 1/2 części Mec Zofii.
 • Zwiększenie środków finansowych w dziale 600 rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25."
 • aneksu nr 1?WI/2006 do umowy nr 45/WI/2005 - 0201 na pełnienie funkcji "Inżyniera Projektu" na budową "Przeprawy prez rzeke Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25.

W okresie międzysesyjnym udzieliłem 28 pełnomocnictw pracownikom UM i jednostek organizacyjnych Miasta.

Informacja dot. inwestycji "Przeprawa przez rz. Wartę" wg stanu na dzień 21 czerwca 2006 r.

Prace przy realizacji projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" są realizowane zgodnie z harmonogramem.
Obecnie trwa budowa ronda przy ul. Kleczewskiej, realizowane są roboty na obiektach mostowych, zakończono większość robót palowych. Nadal prowadzone są prace przy realizacji podpór. Na ukończeniu są wszystkie przebudowy sieci energetycznych wodno-kanalizacyjnych i gazowych.


Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2006-10-27 14:13:25
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832268
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,