Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta Konina
w okresie od 22 czerwca do 26 września 2006 roku

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 39 projektów uchwał Rady Miasta Konina, wydał 21 Zarządzeń i rozpatrzył ogółem 189 wniosków.


Projekty uchwał Rady Miasta dotyczyły następujących spraw:

 • zbycia nieruchomości zabudowanych garażami (obręby: Gosławice i Czarków) - 1 projekt,
 • zbycia nieruchomości (obręby: Chorzeń, Niesłusz, Przydziałki) - 6 projektów,
 • nabycia nieruchomości (obręby: Przydziałki, Czarków) - 5 projektów,
 • zamiany nieruchomości (obręby: Wilków, Laskowiec i Morzysław, Chorzeń, Starówka i Pawłówek) - 4 projekty,
 • sprzedaży lokalu użytkowego,
 • zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację zamiany nieruchomości,
 • wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki,
 • regulaminu udzielania stypendiów w ramach realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007,
 • zatwierdzenia do realizacji projektu stypendialnego: "Stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007 współfinansowane z EFS",
 • regulaminu udzielania stypendiów w ramach realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla studentów na rok akademicki 2006/2007,
 • zatwierdzenia do realizacji projektu stypendialnego: "Stypendium dla studentów na rok akademicki 2006/2007 współfinansowane z EFS",
 • zmiany Uchwały Nr 699 Rady Miasta Konina w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
 • uchwalenia "Lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina na lata 2006 - 2015, w części dotyczącej programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka",
 • zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Koninie",
 • przekazania mienia komunalnego do PW i K Sp. z o.o. w Koninie,
 • zmian w budżecie Miasta Konina 2006 rok,
 • przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • udzielania przez miasto Konin pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
 • przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: rejon ulicy Rudzickiej, budynek administracyjny (przy WSz.Z), obszar między ulicami Kolską a Jarzębinową, rejon FUGO - 3 projekty,
 • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: obszar w rejonie ul. Chopina, rejon ulicy Zakładowej - 2 projekty,
 • zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji miasta Konia składającego się z dwóch aglomeracji: Konin Prawy Brzeg i Konin Lewy Brzeg,
 • określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • zmiany uchwały nr 336 Rady Miasta Konina z dnia 15.09.2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koninie,

Wydane zarządzenia dotyczyły:

 • powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
 • zasad przyjęć do DPS w Koninie na wolne miejsca osób na pobyt pełnopłatny,
 • zmian w budżecie miasta Konina na 2006 rok - 4 zarządzenia,
 • przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2006 roku,
 • wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji UM w Koninie,
 • zmiany regulaminu organizacyjnego DPS w Koninie,
 • wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym MOPR w Koninie,
 • zatwierdzenia programów interwencyjno-edukacyjnych i terapeutycznych tj. Program Grupy Psychoedukacyjnej dla Osób Dotkniętych Przemocą, Stop Przemocy - Program Wyjazdowego Zespołu Interdyscyplinarnego, Program Pracy ze Sprawcą Przemocy w Rodzinie, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w której występuje problem alkoholowy,
 • wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • udzielania dotacji dla właścicieli nieruchomości wykonujących przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 • ustalenia procedury kontroli finansowej w UM w Koninie,
 • zmiany zarządzenia nr 11/ 2005 Prezydenta miasta Konina z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w UM,
 • wprowadzenia regulaminu pracy w UM,
 • wprowadzenia programu o nazwie "Wyrównywanie Szans Rozwojowych Dzieci Pięcioletnich",
 • aktualizacji granic okręgów i obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Konina,
 • powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Koninie,
 • zmiany zarządzenie nr 418/IV/2006 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8.06.2006 r. w sprawie podziału obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych dokonywanych ze środków budżetu Miasta Konina,

Prezydent rozpatrzył pozytywnie wnioski dotyczące miedzy innymi:

 • odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu działek gruntu położonych w Koninie w obrębach: Czarków, Chorzeń, Pątnów, Przedziałki, Pawłówek - 17 działek,
 • oddania nieruchomości w dzierżawę w obrębach: Glinka, Niesłusz, Przedziałki, Czarków, Starówka, Chorzeń - 12 działek,
 • oddania nieruchomości w użyczenie w obrębach: Niesłusz (część działki), oraz Czarków (2 działki),
 • ustalenia warunków przetargowych zbycia nieruchomości w Koninie w obrębach: Starówka, Międzylesie, Łężyn, Nowy Dwór, Laskowiec, Czarków - 20 działek,
 • sprzedaży lokali mieszkalnych - 37 lokali,
 • sprzedaży działek na rzecz ich użytkowników wieczystych - 8 wnioskodawców,
 • umorzenia odsetek w wysokości 7.492,00 zł. z tytułu zwłoki w zapłacie czynszu najmu i opłat mieszkaniowych (dot. 2 osoby),
 • umorzenia wierzytelności w kwocie ogółem 13.030,31 zł. z tytułu dzierżawy,
 • umorzenia wierzytelności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień na ogólną kwotę 112.971,14 zł.,
 • powierzenia stanowiska dyrektora osobom wyłonionym w drodze konkursów (P5 Małgorzata Szeszycka, P7 Beata Kuśmierczyk, SP 11 Alina Zimna, G1 Małgorzata Koziarska - Sip, G6 Ludmiła Woźniak, ZSzB Barbara Kwolek, ZSz dla Dzieci Przewlekle Chorych Lidia Szplet, CKP Eugeniusz Piguła, I LO Jolanta Fabisiak, CKU Jan Wawrzyniak) oraz przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora p. G. Dębowskiej (Poradnia) na okres do 31.12.2007 r.,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
 • zatwierdzenia wykazów osób pozytywnie zaopiniowanych przez Społeczną komisję Mieszkaniową uprawnionych do otrzymania mieszkania komunalnego i lokalu socjalnego - w okresie od 1.10.2003 r. do 30.04.2006 r. wpłynęło 539 wniosków; za listę uprawnionych do ubiegania się o mieszkanie zakwalifikowano 337 osób: 190 na mieszkania komunalne i 147 na mieszkania socjalne; 118 osób nie spełniło wymaganych kryteriów, zaś 84 wnioski nie było opiniowane z uwagi na niedostarczenie w terminie dokumentów potwierdzających warunki mieszkaniowe i dochody; wg stanu na dzień 25.09.2006 r. o przydział mieszkania komunalnego ubiegają się 384 osoby, a o lokal socjalny 257 osób, ponadto 157 osób oczekuje na lokal socjalny i 8 na pomieszczenie tymczasowe na podstawie orzeczeń sądu,
 • aneksu do umowy zawartej z PGK i M Sp. z o.o. w Koninie na prowadzenie administracji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Konina oraz budynków osób fizycznych przekazanych przez miasto w przymusowy zarząd PGK i M dot. podwyższenia stawki wynagrodzenia za administrowanie,
 • aneksu do umowy na "Rewitalizację istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie" dot. zmiany terminu realizacji inwestycji,
 • aneksu do umowy z KPD na "Budowę ul. Olszewskiego w Koninie wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej - etap II" dot. zmiany terminu realizacji inwestycji,
 • aneksów do umowy na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap" dot. skrócenia terminu robót oraz zatrudnienia podwykonawcy i do umowy na pełnienie nadzoru nad inwestycją.,
 • aneksu do umowy z PCK na świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dot. rozszerzenia dni świadczenia usług,
 • aneksu do umowy z PPU "EKO - WOD - KAN" Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie tzw. Wyspy w Koninie dot. zmiany terminu wykonania prac,
 • aneksu do umowy z Biurem Projektów EKO - VERT na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego od nr 67 do nr 81 w Konnie" dot. zmiany terminu wykonywania nadzoru,
 • projektu umowy dotyczącej przekazania w nieodpłatne użytkowanie do PW i K Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej ul. Bankowa - Błonie
 • budowy sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i ul. Grójeckiej,
 • zatwierdzenia Poleceń Zmiany: Nr 4 dotyczącego stanowisk archeologicznych, Nr 5 dotyczącego zabezpieczenia istniejącego kolektora deszczowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25",
 • aneksu do umowy z Wykonawcą na realizację projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" dot. zmiany terminu osiągnięcia minimalnego przerobu 30%,
 • aneksu do umowy na pełnienie funkcji "Inżyniera Projektu" nad budową "Przeprawy przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" dot. techniczno - formalnych spraw pełnienia funkcji Inżyniera Projektu,

W okresie międzysesyjnym udzieliłem 23 pełnomocnictw pracownikom UM i jednostek organizacyjnych Miasta, które dotyczyły głównie upoważnienia do przeprowadzenia w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO, realizacji umów z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

Informacja dot. inwestycji "Przeprawa przez rz. Wartę" wg stanu na dzień 26 września 2006 r.

Na każdym odcinku budowy Wykonawca realizuje konstrukcje nośne przyszłego mostu i estakady oraz formuje nasyp, na którym budowana będzie przyszła droga nr 25. Całkowicie już zakończono palowanie i fundamentowanie podpór. Trwają prace przy budowie konstrukcji nasuwanej na podpory.
Pojawiły się niestety opóźnienia przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Kleczewskiej. Wykonawca ma problem z kanalizacją, co spowoduje przesunięci na koniec listopada bieżącego roku terminu oddania ronda do użytku.
Na budowie nowego przebiegu drogi krajowej numer 25 w rejonie od ulicy Nadrzecznej do starej strzelnicy budowane jest odwodnienie i układane są krawężniki. Utwardzana jest podbudowa, na której położony zostanie asfalt. Zamknięta została ulica Ametystowa, na której rozpoczęła się budowa wiadukt nad drogą numer 25, łączącego osiedle Przedziałki z ulicą Szpitalną i osiedlem Sikorskiego.
Wykonawca inwestycji buduje również ekrany dźwiękochłonnych. Pierwszy powstaje już przy ulicy Poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego ronda. W tym rejonie zostaną wybudowane także kolejne ekrany wytłumiające hałas, który będzie spowodowany przez zwiększony ruch samochodów.


Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2006-10-27 14:26:49
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832433
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,