Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta Konina
w okresie od 25 października do 20 grudnia 2006 roku

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 21 projektów uchwał Rady Miasta Konina, wydał 5 Zarządzeń i rozpatrzył ogółem 189 wniosków.


Projekty uchwał Rady Miasta dotyczyły następujących spraw:

 • zbycia nieruchomości (obręb Maliniec i Nowy Dwór, Pawłówek) - 2 projekty,
 • zamiany nieruchomości (obręby: Niesłusz, Przedziałki, Nowy Dwór, Glinka i Czarków) - 8 projektów,
 • nieodpłatnego przejęcia obiektu małej architektury w skład której wchodzi: urządzenie w postaci fontanny miejskiej na terenie zieleni miejskiej na nieruchomości przy ul. Al. 1 Maja w Koninie,
 • regulowania stanu prawnego garaży,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd,
 • zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizacje inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie",
 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla MZK w Koninie na 2007 rok,
 • zmian w budżecie miasta Konina na 2006 rok,
 • zmiany Uchwały Nr 422 Rady Miasta Konina z dn. 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • zmiany Uchwały Nr 424 Rady Miasta Konina z dn. 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25",
 • zmiany Uchwały Nr 425 Rady Miasta Konina z dn. 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pod nazwą "Przeprawa przez rzekę Warte - nowy przebieg drogi krajowej nr 25",
 • określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Konin,
 • sprawie nadania imienia III Liceum w Koninie;

Wydane zarządzenia dotyczyły:

 • planu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok 2006/2007 w ramach realizacji Działania 2.2 wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 • planu stypendialnego dla studentów na rok akademicki 2006/2007 w ramach realizacji Działania 2.2 wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 • powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków uczniów i studentów na rok szkolny i akademicki 2006/2007 w ramach realizacji Działania 2.2 wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 • powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pogotowia opiekuńczego w Koninie;

Prezydent rozpatrzył pozytywnie wnioski dotyczące miedzy innymi:

 • odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu działek gruntu położonych w Koninie w obrębach: Starówka, Przydziałki - 2 działki,
 • oddania nieruchomości w dzierżawę w obrębach: Glinka, Przydziałki, Nowy Dwór - 4 działki,
 • umorzenia wierzytelności 6 osobom fizycznymi i 1 firmie z tytułu dzierżawy gruntu,
 • umorzenia zaległości w zapłacie czynszu najmu i opłat czynszowych za lokal mieszkalny w kwocie 8.045 zł (dot. 1 osoby);
 • powierzenia funkcji Dyrektora SP 9 dotychczasowemu zastępcy p. E. Pawlak,
 • przyjęcia projektów aneksów do umów na "Budowę ulic na osiedlu Wilków" i pełnienie nadzoru nad inwestycją oraz "Modernizację Placu Zamkowego w Koninie" i pełnienie nadzoru nad inwestycją,
 • wypłaty odszkodowania za działki wydzielone pod drogi przejęte z mocy prawa na własność miasta od Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie, w kwocie 99 990,85 zł.
 • przekazania w użyczenie Towarzystwu Walki z Kalectwem pomieszczeń w budynku przejętym przez miasto po byłym Przedszkolu nr 14 w Pątnowie,
 • przyjęcia projektu aneksu do umowy z PGK i M Sp. z o.o. na prowadzenie administracji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Konin dot. poszerzenia zakresu umowy o możliwość prowadzenia prac remontowych i rozbiórkowych,
 • przyjęcia projektu aneksu nr 1 do umowy nr 9/05 o dofinansowanie dla Projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" dot. zmiany terminu osiągnięcia 30% przerobu,
 • nabycia od współwłaścicieli Państwa Z i Sz. Skąpskich i Pani Z. Mec orasz od Państwa B. i R. Kordylewskich nieruchomości przeznaczonych pod realizację Projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25",

W okresie międzysesyjnym udzieliłem 9 pełnomocnictw pracownikom UM i jednostek organizacyjnych Miasta, które dotyczyły głównie upoważnienia do przeprowadzenia w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

Informacja dot. inwestycji "Przeprawa przez rz. Wartę" wg stanu na dzień 25 października 2006 r.

W ostatnich dniach września ekipy wykonawców inwestycji przesunęły, po północnej stronie Warty, pierwsze przęsło estakady.
Trwają intensywne prace nad budową kolejnych odcinków estakad po obydwu stronach Warty. Kształtu zaczynają także nabierać budowane odcinki drogowe. Ten między ulicami Zagórowską i Ametystową częściowo już pokrywany jest pierwszą warstwą asfaltu. Ekipy drogowe wykonują podbudowę betonowo-bitumiczną, będącą podstawą do położenia właściwych nawierzchni jezdnych.
Gotowa jest już surowa konstrukcja wiaduktu, pod którym przebiegać będzie ulica Nadrzeczna. Ekipy konsorcjum budowlanego, którym przewodzi Hydrobudowa-6, rozpoczęły prace nad wykonaniem wiaduktu na ulicy Ametystowej.


Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2006-12-21 13:58:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832574
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,