Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
  Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.  z 2020 r. poz. 310 ze zm.), która nakłada na Prezydenta Miasta Konina obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód, polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  Podstawą prawną ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest art. 269 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy zgodnie z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. 

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą: 

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności: 

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok. 

            Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2020 r . poz. 310 ze zm.) są obwiązane składać oświadczenia do Prezydenta Miasta Konina w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Zgodnie z art. 272 ust. 22 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r . poz. 310 ze zm.) Prezydent, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji.


 

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2019-02-18
Data udostępnienia: 2019-02-18 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-21 09:45:19
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4892751
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,