skip to content
PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY MIASTA KONINA
28 PAźDZIERNIKA 2020 r.
 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 • 2. Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji.
 • 3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 452).
 • 5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 450).
 • 5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 451).
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie (druk nr 427).
 • 7a. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 436).
 • 7b. Podjęcie uchwały stawek podatku od środków transportowych (druk nr 437).
 • 7c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 438).
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2021-2024 (druk nr 441).
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów (druk nr 440).
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) na 2021 rok (druk nr 439).
 • 11a. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej w Koninie (druk nr 444).
 • 11b. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie (druk nr 445).
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich położonych na terenie miasta Konina (druk nr 443).
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Koninie w sąsiedztwie ulic: Brzozowa – Michała Oczapowskiego (druk nr 446).
 • 14a. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową przechodu i przejazdu (druk nr 431).
 • 14b. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 432).
 • 14c. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 433).
 • 14d. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 434).
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie (druk nr 435).
 • 16a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 10 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji STATUTOWEJ (druk nr 449).
 • 16b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI (druk nr 448).
 • 17. Analiza oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 • 18. Wnioski i zapytania radnych.
 • 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 • 20. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Konina.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina (druk nr 428). projekt zdjęty z porządku obrad
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie (druk nr 429) - projekt zdjęty z porządku obrad
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Konina nr 151 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie (druk nr 430) - projekt zdjęty z porządku obrad
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych (druk nr 442) - projekt zdjęty z porządku obrad
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2020-2035 (druk nr 447) - projekt zdjęty z porządku obradPodmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Rada Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Michnicka
Data wytworzenia: 2020-10-21
Data udostępnienia: 2020-10-21 13:30:35
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-21 13:30:35Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez:
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8201992
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,