skip to content

OGŁOSZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9  IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

im. Bohaterów Westerplatte w Koninie

ul. Fikusowa 8

62-510 Konin

 

Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

1.      Posiada obywatelstwo polskie.

2.      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.      Posiada kwalifikacje wymagane na stanowisku specjalisty: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 4 - letniej praktyki w księgowości, ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości.

4.      Nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.      Posiada zdrowie pozwalające na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

6.      Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

7.      Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej tj.: ustawy o rachunkowości,  ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych,  ustawy                 
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

1.      Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej minimum 12 miesięcy.

2.      Biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office,  program „Płace Optivum”, program „Płatnik”,  „KZP  Optivum”.

3.      Ogólna znajomość zasad  księgowości budżetowej (planu kont i klasyfikacji budżetowej).

4.      Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, prognoz i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

5.      Preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku specjalisty w placówkach oświatowych.

6.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista, dyskrecja, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Sporządzanie list płac dla szkoły oraz sporządzanie list zasiłkowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz list płac ze stypendiów dla uczniów.
 2. Prowadzenie dokumentacji płacowej (źródłowej).
 3. Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-2, PIT-11, PIT-40.
 4. Obliczanie świadczeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie deklaracji ZUS: DRA, RCA, RSA,  RZA.
 5. Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników szkoły z ZUS-u oraz dokonywanie zmian danych osobowych na formularzach ZUS: ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZZA.
 6. Sporządzanie raportów RMUA.
 7. Współpraca z: ZUS, PKZP, PFRON, GUS, NFZ, Urząd Miejski - (sprawozdania).
 8. Rozliczanie delegacji służbowych pracowników szkoły.
 9. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 10. Przygotowywanie materiałów dla potrzeb sądu i prokuratury związanych  z wynagrodzeniem.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie wynagrodzeń.
 12. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu  system informacji oświatowej (SIO)
 13. Udział w pracach Komisji Inwentaryzacyjnych.
 14. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez jednostkę nadrzędną lub skierowanych przez przełożonych.
 15. Uzgadnianie z Głównym Księgowym osobowego funduszu płac.
 16. Przygotowywanie planów finansowych dotyczących wynagrodzeń osobowych.
 17. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów płacowo-finansowych i danych komputerowych.
 18. Prowadzenie rejestru dokumentów księgowych wpływających do księgowości
 19. Pomoc w rozliczaniu wydatków z ZFŚS oraz w uzgodnieniach spłat pożyczek z ZFM.
 20. Sporządzanie Polecenia Księgowania (PK) z wypłat wynagrodzeń dla pracowników oraz wypłat z innych tytułów na podstawie sporządzonych zestawień z wypłat, potrąceń i składek dokonywanych na podstawie listy płac.
 21. Rozliczanie kart drogowych i ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym.
 22. Prowadzenie na bieżąco teczek korespondencyjnych wg obowiązującego podziału na symbole i hasła klasyfikacyjne
 23. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez nadrzędnych pracowników.
 24. Współpraca z pozostałymi pracownikami administracji szkoły i dyrekcją.

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

1.      Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie internetowej szkoły).

2.      List motywacyjny

3.      Curriculum Vitae.

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5.      Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

6.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (jeżeli kandydat zostanie zatrudniony, zobowiązany jest dostarczyć informację z KRK).

7.      Oświadczenie o niekaralności (wzór dostępny na stronie internetowej szkoły).

8.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie internetowej szkoły).

9.      Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na aplikowane stanowisko.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

1.      Umowa na czas określony od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

2.      Niepełny etat - 3/4 etatu tj. 30 godzin tygodniowo.

 

WYMOGI FORMALNE

1.      Złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych określonych w punktach 1- 9.

2.      Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7.

 

Oferty aplikacyjne można składać:

·         osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin w sekretariacie szkoły,

·         przesłać na adres Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8,  62-510 Konin”.

 

Wymagane dokumenty należy składać  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 do dnia 26 czerwca 2017 roku - do godz. 10.00.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną o tym poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sp9konin.wikom.pl, oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin.

Załączniki do pobrania:

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Maria Jesiołowska SP 9
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2017-06-12
Data udostępnienia: 2017-06-12 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-12 13:49:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5222106
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,