skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Budżetu

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1


Kierownik Wydziału:
Iwona Kawałkiewicz
pokój 213, tel. 63 2401 127, e-mail: vjban.xnjnyxvrjvpmhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Elżbieta Głowacka
pokój 212a, tel. 63 2401 110, e-mail: rymovrgn.tybjnpxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Budżetu należy:

 1. Opracowanie projektu budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych na podstawie projektów planów finansowych przedłożonych zgodnie z obowiązującą procedurą przez kierowników wydziałów Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych Miasta.
 2. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej Miasta w formie projektu uchwały Rady na rok budżetowy i lata następne oraz dokonywanie zmian.
 3. Przyjmowanie planów finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych miasta.
 4. Przygotowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dotyczących zmian w budżecie na podstawie zebranych z wydziałów propozycji i decyzji Prezydenta.
 5. Bieżące informowanie jednostek organizacyjnych miasta o planowanych wysokościach kwot budżetu – plan dochodów i wydatków.
 6. Przygotowywanie materiałów przetargowych zaciąganych kredytów oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących zaciągania zobowiązań (kredytów i pożyczek).
 7. Przygotowanie projektu uchwał okołobudżetowych (w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).
 8. Przygotowywanie prognozy długu Miasta.
 9. Przyjmowanie jednostkowych sprawozdań finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych miasta i urzędów skarbowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań w układzie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, Ministerstwa Finansów i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 10. Przygotowanie kwartalnej informacji z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta.
 11. Opracowywanie półrocznej informacji i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina wraz z częścią opisową dla Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 12. Przyjmowanie sprawozdań finansowych (bilansów, rachunków zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu) od wszystkich jednostek organizacyjnych i sporządzanie sprawozdań łącznych.
 13. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu Miasta.
 14. Kompletowanie dokumentacji konsolidacyjnej wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań jednostek organizacyjnych Miasta i sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta jako organu finansowego, tj.:
  1. syntetyka i analityka całości dochodów Miasta – dochody z budżetu państwa (subwencje, udziały), dochody od podległych jednostek organizacyjnych, dochody
   z urzędów skarbowych, dochody administracji rządowej, dotacje celowe i dochody własne Miasta,
  2. prowadzenie kont rozrachunkowych w zakresie dochodów własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, otrzymanych środków z urzędów skarbowych z terenu kraju i środków na realizację wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych Miasta,
  3. przekazywanie podległym jednostkom środków na realizację zaplanowanych wydatków,
  4. odprowadzanie w ustawowych terminach dochodów z zakresu administracji rządowej stanowiących dochód budżetu państwa.
  5. ewidencja niewygasających wydatków,
  6. ewidencja zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek i kredytów.
 1. Obsługa zadłużenia – spłata rat kapitałowych.
 2. Przygotowywanie materiałów przetargowych na podstawie informacji zebranych od wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie bankowej obsługi budżetu Miasta.
 3. Sporządzanie informacji z realizacji wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych w różnych bankach.
 5. Przygotowywanie opracowań i analiz dla potrzeb Prezydenta.


Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 10:50:54
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8780796
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,