Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Geodezji i Katastru

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. płk. Witolda Sztarka 1

(adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1)


Kierownik Wydziału:
Paweł Smogór
pokój 210, tel. 63 2401 264, e-mail: cnjry.fzbtbehfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Anna Wiśniewska-Kordyl
pokój 107, tel. 63 2401 378, e-mail: naan.jvfavrjfxn-xbeqlyhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Katastru należy:
1.    Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1)    prowadzenie dla obszaru powiatu:
a)    ewidencji gruntów i budynków,
b)    geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c)    gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2)    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu:
a)    baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,  
b)    baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
3)    zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000,
4)    obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
5)    weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
6)    wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych,
7)    przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
8)    rozpatrywanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
9)    udostępnianie informacji i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego i wydawanie licencji określającej uprawienia podmiotu do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
10)    pobieranie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udzielaniem informacji, wykonywaniem wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego,
11)    wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
12)    przekazywanie okresowych kopii zabezpieczających bazy danych Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
13)    przekazywanie danych ewidencji gruntów i budynków, dotyczących granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, niezbędnych do aktualizacji PRG,
14)    wyłączanie materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz ich przekazywanie do właściwych archiwów państwowych.
2.    Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3.    Zakładanie osnów szczegółowych i ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
4.    Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków:
1)    wydawanie decyzji administracyjnych nakładających na właściciela nieruchomości lub podmiotu władającego gruntami obowiązek aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
2)    egzekucja obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w drodze wykonania zastępczego,
3)    wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących aktualizacji lub odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
5.    Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o ustaleniu klasyfikacji gruntów.
6.    Przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.
7.    Opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
8.    Przygotowywanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz warunków technicznych na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych z budżetu Miasta.
9.    Prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi lub pracami kartograficznymi wykonanymi w związku z realizacją zamówienia publicznego.
10.    Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego.
11.    Prowadzenie postępowań o rozgraniczenie nieruchomości.
12.    Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o podziale nieruchomości:
1)    wydawanie postanowień o zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z planem miejscowym,
2)    wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
3)    ustalanie wysokości odszkodowań za działki gruntu przejęte z mocy prawa na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa,
4)    wydawanie opinii o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym
w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
13.    Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
14.    Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów.
15.    Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
16.    Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem numerów porządkowych budynków.
17.    Tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, w zakresie prowadzonych przez Wydział rejestrów publicznych,
18.    Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie prowadzonych przez Wydział rejestrów publicznych.
19.    Okresowa aktualizacja Konińskiego Systemu Informacji o Terenie
o przetworzone dane pozyskane z powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
20.    Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.
21.    Prowadzenie postępowań w sprawie scalania i podziału nieruchomości.

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-22 11:32:11
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,