Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1


Kierownik Wydziału:
Małgorzata Lalak
pokój 302, tel. 63 2401 241, e-mail: znytbemngn.ynynxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Zastępca Kierownik Wydziału:
Maksymilian Sypniewski
pokój 206, tel. 63 2401 232, e-mail: znxflzvyvna.flcavrjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

 


Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Konin oraz Skarbu Państwa.
2.  Tworzenie zasobów nieruchomości Miasta Konin oraz Skarbu Państwa oraz gospodarowanie tymi zasobami.
3.  Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem prawa trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Konin oraz Skarbu Państwa.
4. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa trwałego zarządu przez jednostki organizacyjne Miasta oraz Skarbu Państwa.
5. Przygotowywanie wniosków w postępowaniu sądowym o założenie, zmianę treści lub zamknięcie księgi wieczystej dla nieruchomości w związku z zawieranymi transakcjami i prowadzonymi postępowaniami.
6. Prowadzenie kartoteki opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Miasta Konin oraz Skarbu Państwa, spraw związanych z ustalaniem cen tych nieruchomości i ich aktualizowaniem i aktualizacją wysokości opłat rocznych.
7.  Prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem opłat adiacenckich.
8. Prowadzenie postępowania związanego z wykonywaniem prawa pierwokupu.
9. Uczestnictwo w inwentaryzacji mienia gminnego i powiatowego.
10. Prowadzenie spraw związanych z ograniczaniem prawa własności nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.
11. Prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem i wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowych w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
12. Realizacja zadań i przygotowywanie informacji związanych ze stanem mienia komunalnego.
13. Przygotowywanie wniosku o stwierdzenie przez sąd nieważności nabycia przez cudzoziemca nieruchomości w razie jej nabycia wbrew przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
14. Prowadzenia postępowania związanego z wydawaniem zaświadczeń przewidzianych w Dekrecie z 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
15. Przygotowywanie projektów orzeczeń na podstawie Dekretu z 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem.
16. Prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem odpowiednich gruntów dla pracowniczych ogrodów działkowych.
17. Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach.
18. Ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie, opiniowanie statutu spółki powołanej do zagospodarowania wspólnoty i przedstawienie do zatwierdzenia oraz nadzór nad rozporządzaniem wspólnotą.
19. Realizacja ustawy – Prawo  łowieckie poprzez: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
20. Wykonywanie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym poprzez:
1)    wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przegradzanie i ustawianie sieci rybackich i narzędzi połowowych,
3)    wnioskowanie w razie potrzeby do Rady Miasta o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenie dla niej regulaminu.
21. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24 m, zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
22.  Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii dla Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w zakresie realizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej.
23. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
24.  Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz potwierdzanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych.  
25. Udział w pracach zespołu (komisji) ustalającej stopień zniszczeń w uprawach rolnych.
26. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń wodnych melioracji szczegółowych.

 

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-01 11:15:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3190442
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,