skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Księgowości

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1


Główny Księgowy:
Elżbieta Pokornowska
pokój 218a, tel. 63 2401 119, e-mail: rymovrgn.cbxbeabjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Kierownik Wydziału:

Katarzyna Bąkowska,

pokój 219a, tel. 63 2401 211, e-mail: xngnemlan.onxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Księgowości należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu (jednostki budżetowej) w zakresie:
  1. wydatków  związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych ujętych w planie finansowym jednostki realizowanych przez wydziały Urzędu,
  2. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  3. rachunku sum depozytowych,
  4. ewidencji pozabilansowej,
  5. wyodrębnionego rachunku niewygasających wydatków.
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych i pomocniczych majątku, ewidencji  wartościowej posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w spółkach.
 3. Koordynowanie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku Miasta ujętego w ewidencjach prowadzonych w wydziale oraz jej rozliczanie.
 4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta dotyczących prowadzenia rachunkowości w Urzędzie jako jednostki budżetowej, a szczególności zasad polityki rachunkowości (zakładowego planu kont), instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcji  inwentaryzacyjnej.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania wydatków, zobowiązań Urzędu oraz  cząstkowych rocznych sprawozdań finansowych Urzędu w zakresie wydatków oraz zbiorczych  Urzędu jako jednostki  budżetowej, tj. łącznie z dochodami Urzędu.
 6. Dokonywanie analizy wykonania wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne bieżące w stosunku do planowanych.
 7. Obsługa finansowo – księgowa wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy pracowników Urzędu.
 8. Realizowanie wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży służbowych, ubezpieczeń      społecznych i zdrowotnych, diet dla radnych oraz pozostałych wydatków bieżących i majątkowych.
 9. Prowadzenie dwóch punktów obsługi kasowej Urzędu.
 10. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków w ramach programów, projektów współfinansowanych ze środków Unii  Europejskiej..
 11. Przygotowywanie dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczenia finansowego w zakresie poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 12. Sprawdzanie umów i zleceń procedury przetargowej zamówień publicznych pod względem finansowym w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych i udzielanie kontrasygnaty przy wydatkowaniu środków na wydatki bieżące.
 13. Obsługa przychodzących z organów egzekucyjnych zajęć wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz zajęć wierzytelności kontrahentów.
 14. Prowadzenie ewidencji odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Miasto i  ich obsługa.
 15. Współdziałanie z wydziałami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego wykonania wydatków Miasta.
 16. Prowadzenie ewidencji w zakresie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT Miasta i jego jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie rejestru centralnego ewidencji  zakupu i sprzedaży VAT”.
 17.  Sporządzanie deklaracji VAT 7 i Jednolitego Pliku Kontrolnego na poziomie Miasta.
 18. Współdziałanie w realizacji zadań z zakresu spraw finansowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego, Parlamentu Europejskiego oraz referendum.


Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-24 09:18:12
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8781148
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,