skip to content

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2


Kierownik Wydziału:

Elżbieta Niewiadomska

pokój 221, tel. 63 24 01 359, e-mail: rymovrgn.avrjvnqbzfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:

Sylwia Kaczmarczyk

pokój 221, tel. 63 24 01 213, e-mail: flyjvn.xnpmznepmlxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy:

 1. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz kontroli nad wykonywanymi pracami geologicznymi i pozwoleniami wodno – prawnymi.
 2. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o posiadanych dokumentach
  i informacjach dotyczących środowiska.
 3. Współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymagań ochrony środowiska oraz ustalanie zgodności planowanych przedsięwzięć z zapisami obowiązujących planów.
 4. Udostępnianie na potrzeby społeczeństwa posiadanych opracowań, informacji i decyzji dotyczących środowiska.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodno-prawnych oraz wygasaniem, cofaniem lub ograniczaniem tych pozwoleń (z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla wojewody).
 6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 7. Prowadzenie spraw związanych z:
  1. rozstrzyganiem sporów w zakresie wydawanych pozwoleń wodno – prawnych,
  2. zmianą stanu wody na gruncie,
  3. ustalaniem dostępu do wód publicznych,
  4. ustalaniem linii brzegowej,
  5. ustalaniem strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
  6. orzekaniem o szkodach związanych z wydawaniem pozwoleń wodno – prawnych.
 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie,  rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych oraz spraw związanych z brakiem koncesji na wydobywanie takich kopalin.
 2. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych nie wymagających koncesji,  zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej oraz  innych dokumentacji geologicznych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z planami i programami w ochronie środowiska.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji (z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla wojewody):
  1. na wytwarzanie odpadów oraz zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a także przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach,
  2. na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania, transportu odpadów,
  3. nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania,
  4. zatwierdzających instrukcję eksploatacji składowiska odpadów.
 1. Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.
 2. Współpraca z Wydziałem Drogownictwa, Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Wydziałem Inwestycji oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w sprawie programowania i planowania gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno – ściekowej i ochrony przyrody.
 3. Przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat (w tym rozkładanie na raty lub przesunięcie terminu wpłat) i kar za usunięcie
  i zniszczenie drzew i krzewów.
 4. Przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz nakładających obowiązek prowadzenia pomiaru emisji zanieczyszczeń z instalacji.
 5. Przygotowywanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska.
 1. Przygotowanie pozwoleń zintegrowanych.
 2. Przygotowywanie decyzji zobowiązujących do wykonania przeglądu ekologicznego.
 3. Realizacja zadań przydzielonych wydziałowi finansowanych ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
 4. Sporządzanie sprawozdań z:
  1. wykonania budżetu w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
  2. udzielanych przez referat dotacji.
 5. Współpraca z Wydziałem Budżetu w sprawie przygotowania planu przychodów
  i wydatków środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
 6. Współpraca z Wydziałem Księgowości w zakresie realizacji wydatków na ochronę środowiska w ramach zadań przydzielonych wydziałowi oraz w zakresie sprawozdań
  z realizacji zadań finansowanych ze środków na ochronę środowiska.
 7. Promocja i propagowanie oraz realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej.
 8. Prowadzenie archiwum geologicznego i udostępnianie informacji geologicznej.
 9. Prowadzenie rejestru zwierząt chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES).
 10. Zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiskaPodmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-25 09:27:32
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 7982562
© 2003-2017 Urząd Miejski w Koninie