Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2

(adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1)


Kierownik Wydziału:

Anna Kaszkowiak-Sypniewska

pokój 219, tel. 63 24 01 213, e-mail: naan.xnfmxbjvnx-flcavrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:

Agnieszka Szkudelska,

pokój 221, tel. 63 24 01 218, e-mail: ntavrfmxn.fmxhqryfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy:
1.    Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz kontroli nad wykonywanymi pracami geologicznymi.
2.    Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o posiadanych dokumentach i informacjach dotyczących środowiska.
3.    Współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymagań ochrony środowiska oraz ustalanie zgodności planowanych przedsięwzięć z zapisami obowiązujących planów.
4.    Udostępnianie na potrzeby społeczeństwa posiadanych opracowań, informacji i decyzji dotyczących środowiska.
5.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6.    Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty za usługi wodne (zmniejszenie naturalnej retencji terenowej).
7.    Prowadzenie spraw związanych z ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
8.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą.
9.    Zatwierdzanie projektów robót geologicznych nie wymagających koncesji,  zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej oraz przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych.
10.    Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
11.    Prowadzenie archiwum geologicznego i udostępnianie informacji geologicznej.
12.    Prowadzenie spraw związanych z planami i programami w ochronie środowiska.
13.    Sporządzanie sprawozdań z realizacji opracowanych programów:
1) Program ochrony środowiska dla Miasta Konina,
2) Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5  B(a)P, oraz ozonu.
      3) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
14.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji:
1)    na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji,
2)    na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów,
3)    nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.
15.    Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Wydziałem Rozwoju Gospodarczego oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w sprawie programowania i planowania gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony przyrody.
16.    Przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat (w tym rozkładanie na raty lub przesunięcie terminu wpłat) i kar za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów oraz uszkodzenie drzew.
17.    Przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz nakładających obowiązek prowadzenia pomiaru emisji zanieczyszczeń z instalacji.
18.    Przygotowywanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska.
19.    Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed polami elektromagnetycznymi.
20.    Przygotowanie pozwoleń zintegrowanych.
21.    Przygotowywanie decyzji zobowiązujących do wykonania przeglądu ekologicznego.
22.    Realizacja zadań przydzielonych wydziałowi, finansowanych ze środków budżetowych,  przeznaczonych na ochronę środowiska w tym udzielanie dotacji celowych.
23.    Weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców Konina do WFOŚiGW w Poznaniu,  ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.
24.    Sporządzanie sprawozdań z:
1)    wykonania budżetu w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
2)    udzielanych przez wydział dotacji,
3)    gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
25.    Współpraca z Wydziałem Budżetu w sprawie przygotowania planu przychodów i wydatków środków przeznaczonych na ochronę środowiska.
26.    Współpraca z Wydziałem Księgowości w zakresie realizacji wydatków na ochronę środowiska w ramach zadań przydzielonych wydziałowi oraz w zakresie sprawozdań z realizacji zadań finansowanych ze środków na ochronę środowiska.
27.    Promocja i propagowanie oraz realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej.
28.    Prowadzenie rejestru zwierząt chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES).
29.    Zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających   szczególne zagrożenie dla środowiska.
30. Prowadzenie spraw związanych z historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi.
 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-23 12:17:22
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983260
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,