skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Spraw Lokalowych

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2


Kierownik Wydziału:
Maria Radoch
pokój 103, tel. 63 2401 269, e-mail: znevn.enqbpuhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Małgorzata Sztuba
pokój 114, tel. 63 2401 363, e-mail: znytbemngn.fmghonhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)Do zakresu działania Wydziału Spraw Lokalowych należy:
1.    Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych w tym:
1)    przyjmowanie i rejestracja wniosków  o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta,
2)    obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
3)    prowadzenie i aktualizacja list osób uprawnionych do ubiegania się o przydział  lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta: lista mieszkaniowa i lista socjalna,
4)    prowadzenie i aktualizacja rejestru wyroków eksmisyjnych z prawem do zawarcia najmu socjalnego lokalu oraz rejestru wyroków eksmisyjnych - tymczasowe pomieszczenia,
5)    przygotowywanie projektów umów z najemcami lokali mieszkalnych oraz na najem socjalny lokali a także aneksów do tych umów,
6)    wypowiadanie umów najmu,
7)    prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem decyzji w sprawach należności czynszowych, tj. umarzania należności bądź rozkładania spłaty należności w ratach,
8)    koordynowanie realizacji zarządzenia Prezydenta Miasta Konina w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta  Konina w formie świadczenia niepieniężnego,
9)     przygotowywanie projektów decyzji Prezydenta, umów-ugód  o spłatę  należności czynszowych w ratach,
10)    monitoring realizacji umów-ugód dotyczących spłaty należności czynszowych,
11)    przygotowywanie projektu uchwał w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta.
2.    Reprezentowanie interesów Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały, w tym:
1)    głosowanie w imieniu Miasta uchwał właścicieli nieruchomości wspólnej proponowanych przez zarząd wspólnoty,
2)    udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
3)    planowanie wydatków w zakresie kosztów utrzymania zasobów Miasta zgodnie z udziałami Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych,
4)    bieżąca współpraca  z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych w których Miasto posiada swoje udziały.
3.    Gospodarka zasobami lokalowymi Miasta (bez garaży i lokali użytkowych
w budynkach użytkowych wolnostojących), w tym:
1)    przygotowywanie projektów umów o zarządzenie mieszkaniowymi zasobami Miasta,
2)    przygotowywanie propozycji zmian wysokości czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, oraz realizacja wydanych Zarządzeń Prezydenta Miasta w tym zakresie,
3)    przygotowywanie projektu uchwał w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami Miasta,
4)    opracowywanie planów wydatków i dochodów  w zakresie gospodarki mieszkaniowej wraz z wydatkami mają
5)    opracowywanie  planów modernizacji i remontów budynków komunalnych oraz lokali na podstawie propozycji zarządców zasobów mieszkaniowych
6)    udział wspólnie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w przejmowaniu nieruchomości z lokalami mieszkalnymi do zasobu mieszkaniowego Miasta Konina
7)    prowadzenie i aktualizacja wykazu budynków wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta
8)    planowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tym: współpraca z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Socjalnego Sp. z o.o. w Koninie w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych
9)    przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na budownictwo mieszkaniowe czy modernizacje budynków komunalnych w tym ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
10)     przygotowywanie projektów umów z Inwestorem w sprawie podejmowanych przez Miasto wspólnych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
11)     bieżąca współpraca  z zarządcami mieszkaniowych zasobów Miasta Konina.
4.    Prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań wynikających z zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.  
5.    Realizacja spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, w tym:
1)    przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz  przygotowywanie projektów decyzji,
2)    przekazywanie wydanych decyzji do wnioskodawcy i zarządcy lokalu,
3)    sporządzanie i przekazywanie do wydziału Księgowości list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych
4)    ewidencja, zapotrzebowanie i rozliczanie środków finansowych na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
5)    prowadzenie wywiadów środowiskowych u Wnioskodawcy.
6.    Realizacja spraw związanych z dodatkami energetycznymi, w tym:
1)    przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku energetycznego oraz  przygotowywanie projektów decyzji,
2)    przekazywanie wydanych decyzji do wnioskodawcy
3)    sporządzanie i przekazywanie do wydziału Księgowości list wypłat przyznanych dodatków energetycznych
4)    ewidencja, zapotrzebowanie i rozliczanie środków finansowych na wypłaty dodatków energetycznych.
7.    Realizacja spraw związanych z dopłatami do czynszu, w tym:
1)    składanie wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o stosowanie dopłat,
2)    przygotowywanie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie stosowania dopłat,
3)    przyjmowanie i rejestracja wniosków najemców o dopłatę do czynszu oraz  wydawanie decyzji w tym zakresie,
4)    przekazywanie wydanych decyzji do zarządcy,
5)    składanie wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o przekazanie dopłat zgodnie z wydanymi decyzjami,
6)    ewidencja, zapotrzebowanie i rozliczanie środków finansowych na wypłaty dopłat do czynszu,
7)    przeprowadzanie corocznej weryfikacji spełniania przez gospodarstwo domowe warunków udzielonej dopłaty.
8.    Bieżąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie spraw prowadzonych przez wydział w tym związanych z mieszkaniami chronionymi.

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 12:29:25
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8781029
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,