Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2

(adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1)


Kierownik Wydziału:
Zenona Sroczyńska
pokój 315, tel. 63 2401 229, e-mail: mraban.febpmlafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Zastępca Kierownika Wydziału:
Elżbieta Woźniak
pokój 318, tel. 63 2401 214, e-mail:rymovrgn.jbmavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych należy:
 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta: Konińskim Domem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Żłobkiem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej w Koninie, Pogotowiem Opiekuńczym w Koninie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Koninie oraz Schroniskiem i Noclegownią dla Bezdomnych i Ogrzewalnią.
 2. Współpraca z innymi instytucjami działającymi w Koninie w obszarze kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz spraw społecznych: organizacjami pozarządowymi, związkami twórczymi i społecznym ruchem kulturalnym, stowarzyszeniami, samorządem medycznym oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarach kultury, sportu i rekreacji, turystyki, zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, polityki społecznej, porządku publicznego, sprawiedliwości.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sportu, rekreacji, turystyki i spraw społecznych.
 4. Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazywanych w formie dotacji w zakresie kultury, sportu, rekreacji, turystyki i spraw społecznych.
 5. Opracowywanie kalendarza wydarzeń kulturalnych w mieście, prowadzenie strony internetowej Urzędu w zakresie kultury, sportu i turystyki.
 6. Inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, m.in. Dni Konina, Konińskiego Pikniku Patriotycznego, Inauguracji Roku Kulturalnego, cyklu „Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim”, Sportowego Podsumowania Roku, spływów kajakowych.
 7. Współpraca z Wydziałem Strategii i Marketingu Miasta, Biurem Prezydenta, Wydziałem Obsługi Inwestora i innymi zainteresowanymi w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych oraz walorów turystycznych Miasta.
 8. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, działalnością, przekształcaniem i likwidacją miejskich instytucji kultury.
 9. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 10. Inspirowanie przedsięwzięć w zakresie inwestycji w obszarze kultury, kultury fizycznej i sportu oraz modernizacji bazy sportowej i rekreacyjnej.
 11. Inspirowanie i współorganizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju.
 12. Organizowanie oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją obchodów świąt narodowych i rocznic oraz współpraca ze stowarzyszeniami kombatanckimi.
 13. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych i nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 14. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta, prowadzenie postepowania w sprawie nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, a także wnioskowanie o resortowe odznaczenia za osiągniecia w dziedzinie sportu i popularyzacji turystyki.
 16. Współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 17. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych, innych obiektów hotelarskich, poza rodzajami określonymi w ustawie o usługach turystycznych.
 18. Współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz innymi organizacjami i wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.
 19. Realizacja zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną.
 20. Realizacja samorządowego programu Konińska Karta 3+.
 21. Realizacja ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
 22. Realizacja samorządowego programu Konińska Karta Seniora.
 23. Opracowywanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina.
 24. Opracowywanie i realizacja Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina.
 25. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 26. Realizacja finansowa procedury umieszczania dzieci z innych gmin w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie oraz dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin.
 27. Zawieranie i realizacja – w zakresie finansowym – umów dotyczących umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.
 28. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 29. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Konina.
 30. Realizacja pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczących pomocy finansowej dla placówek służby zdrowia.
 31. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Miasta.
 32. Prowadzenie nadzoru nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych.
 33. Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-23 12:15:19
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420530
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,