Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

28-05-2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 24 maja 2019 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) – zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

że dnia 22 maja 2019 r. została wydana decyzja Nr 1 (znak: UA.67401.1.2019) o zezwoleniu    na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa połączenia ul. Ignacego Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20 (tel. 63-240-12-68). Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.konin.pl w zakładce Komunikaty Urzędu Miejskiego oraz BIP.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku  z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia 28 maja 2019 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej i w BIP Urzędu Miejskiego w Koninie, a także w prasie lokalnej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo  do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji do organu wyższego stopnia oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega wykonaniu przed terminem  do wniesienia odwołania.                                           

                                             

                                                                                              Prezydent  Miasta Konina

                                                                                                     Piotr Korytkowski             

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Joanna Olczak
Data wytworzenia: 2019-05-28
Data udostępnienia: 2019-05-28 07:33:23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 07:33:23
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461130
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,