skip to content
PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI RADY MIASTA KONINA
25 LISTOPADA 2020 r.
 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 • 2. Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji.
 • 3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.
 • 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 344 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok (druk nr 468).
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki miejskiej Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. (druk nr 464).
 • 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” w ramach PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”(druk nr 466).
 • 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa” w ramach dotacji pozakonkursowych Fundacji PZU (druk nr 467).
 • 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 • 8a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 469).
 • 8b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 470).
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Konin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (druk nr 456).
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina (druk nr 428).
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie (druk nr 429).
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie (druk nr 430).
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych (druk nr 442).
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina” (druk nr 461).
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina w 2021 roku (druk nr 457).
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów (druk nr 458).
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin a Powiatem Konińskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 459).
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” (druk nr 471).
 • 19a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 453).
 • 19b. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 454);
 • 19c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej (druk nr 455);
 • 20. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu podmiotów do przyjmowania skazanych na rok 2021.
 • 21. Wnioski i zapytania radnych.
 • 22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 • 23. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Konina.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin (druk nr 460) - projekt został zdjęty z porządku obrad
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 29 lat (druk nr 465). -projekt został zdjęty z porządku obradPodmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Rada Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Michnicka
Data wytworzenia: 2020-11-18
Data udostępnienia: 2020-11-18 09:12:02
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-18 09:12:02Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez:
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 7743258
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,