Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
[GK-Z] - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
GK-10


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),
  • Uchwała Nr 250 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wymagane dokumenty
  • [GK-Z] Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych,
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany danych nie będących podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania / siedziby i adresu do korespondencji).

Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-10Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Karolina Minta
Data udostępnienia: 2022-01-10 09:33:42

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,