Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
[GK-M] - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
GK-11


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.),
  • Uchwała Nr 250 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wymagane dokumenty
  • [GK-M] Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany danych nie będących podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania / siedziby i adresu do korespondencji).

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-11Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Karolina Minta
Data udostępnienia: 2023-12-21 08:32:52

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861818
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,