Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
GK-4


Podstawa prawna
  • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 
  • Uchwała nr 774 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina
Wymagane dokumenty
  • Wniosek GK-4
  • kserokopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
  • kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do prowadzenia działalności;
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca bazy transportowej;
  • kserokopia umowy zawartej na mycie i dezynfekcję pojazdów (jeżeli czynności te zostały zlecone innym uprawnionym podmiotom);
  • udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
  • zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (patrz UWAGI) 
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, ze zm.).

  • za wydanie zezwolenia - 107 zł.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina.
Uwagi

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-4Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Karolina Minta
Data udostępnienia: 2021-12-28 13:08:47

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,