Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
GK-5


Podstawa prawna

Uchwała nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wymagane dokumenty
  • wniosek GK-5
  • kserokopia dokumentacji technicznej budowy przyłącza kanalizacyjnego lub warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z planem sytuacyjnym,
  • dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) na wykonanie inwestycji;
  • inne dokumenty określające status prawny wnioskodawcy;
  • pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy;
  • informacje wynikające z art. 37 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) (dotyczy włącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o pomoc de minimis).
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi

Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych przez Dotowanego kosztów inwestycji  i obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o udzieleniu dotacji.

Dotacja obejmuje koszty :

  • wykonania pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  • wykonania robót budowlano – montażowych,
  • zakupu materiałów.

Dotacją nie jest objęta przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń i do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku budżetowym.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-5Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Karolina Minta
Data udostępnienia: 2021-12-28 12:39:34

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,