Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Podział nieruchomości
GM-1


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663)

Wymagane dokumenty

•    wniosek GM-1,
•    tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2, pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami *
•    wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
•    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami **
•    pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ***
•    wstępny projekt podziału nieruchomości
•    protokół z przyjęcia granic nieruchomości ****
•    wykaz zmian gruntowych ****
•    wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej ****
•    mapa z projektem podziału ****

* odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej podziałem, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
** w przypadku braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu
*** jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości
****  jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, dokumenty wymienione w pkt.: 6 ÷ 9, dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

BRAK

 

nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2. ust. 1 pkt. 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zmianami)

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina, plac Wolności 1; 62-500 Konin, tel. (63) 240 11 11, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl

2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

· realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zmianami) na podstawie artykułów: 7d, 29 ust. 3, 30, 31 ust. 1, 33, 34, 35, 37,  47a ust 5 i ust. 7 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy

· realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) na podstawie artykułów: 96, 97a, 98a. 98b, 102, 103 i 104 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy

· realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) na podstawie artykułów: 18, 40 ust. 1 i  art. 41 ust 1

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)   podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).

8.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a)      warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie i wynika z przepisów prawa,

b)      dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie

10.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GM-1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GM
Informacja wprowadzona przez: Piotr Bartczak
Data udostępnienia: 2023-09-19 13:35:22

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429779
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,