Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
GM-18


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – Ochrona gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1161)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735)

Wymagane dokumenty

Wniosek GM-17

Projekt zagospodarowania działki z dostępem do drogi publicznej, podpisem i pieczątką projektanta.
W przypadku występowania na działce użytków rolnych klasy I, II, III, IIIa, IIIb pochodzenia mineralnego lub użytków rolnych klasy IV, IVa, IVb, V, VI pochodzenia organicznego należy również dołączyć:

1)   oświadczenie o terminie realizacji inwestycji,

     2)   dokument potwierdzający wartość rynkową gruntu (operat szacunkowy lub opinia o wartości nieruchomości, lub oświadczenie o wartości rynkowej gruntu na podstawie aktu notarialnego),

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zmianami).

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina, plac Wolności 1; 62-500 Konin, tel. (63) 240 11 11, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl

 

2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem : iod@konin.um.gov.pl

 

3.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

· realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zmianami) na podstawie artykułów: 7d, 29 ust. 3, 30, 31 ust. 1, 33, 34, 35, 37,  47a ust 5 i ust. 7 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy

· realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r, poz. 1990ze zmianami) na podstawie artykułów: 96, 97a, 98a. 98b, 102, 103 i 104 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy

· realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) na podstawie artykułów: 18, 40 ust. 1 i  art. 41 ust 1

·  realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) w zakresie obejmującym, w szczególności: art. 11 ust. 1, 1a i 4, art. 12 i ar. 14 ust. 1

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)   podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).

8.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a)      warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie i wynika z przepisów prawa,

b)      dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie

10.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Urząd Miejski w Koninie, Wydział Geodezji i Katastru, 62-500 Konin, ul. płk. Witolda Sztarka 1
GM-18Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GM
Informacja wprowadzona przez: Piotr Bartczak
Data udostępnienia: 2021-06-16 15:25:54

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9542147
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,