Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
GM-19


Podstawa prawna

a.     Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz.57 ze zmianami)

b.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 29)

c.     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

d.    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). 

e.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 200 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony wniosek złożony w formie pisemnej lub przesłany drogą elektroniczną na adres: sekretariat@konin.um.gov.pl lub przy pomocy skrzynki ePUAP (adres skrzynki:/3062011/skrytka).

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy
14 dni
Tryb odwoławczy
1. Odmowa udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze
publicznym następuje w formie decyzji.
2. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina, w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia decyzji.
Uwagi

Dane zgromadzone w prowadzonych przez Prezydenta Miasta Konina rejestrach publicznych: EGiB – ewidencja gruntów i budynków GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
BDOT500 – baza danych obiektów topograficznych BDSOG – baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej, EMUiA – ewidencja miejscowości, ulic i adresów udostępnia się:

1.     Podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny – wyłącznie do realizacji tych zadań publicznych.

2.     Na warunkach, w sposób, w zakresie i terminie określonym
w przepisach, na podstawie których dany rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o ich udostępnienie.

3.     Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formacie określonym przepisami, na podstawie których prowadzony jest rejestr, a w przypadku, gdy taki format nie został określony – w jednym z formatów wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

( Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). 

 

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. Odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. Z uwagi na powyższe podmiot ten obowiązany jest posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GM-19Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GM
Informacja wprowadzona przez: Piotr Bartczak
Data udostępnienia: 2023-09-19 14:35:11

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833440
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,