Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Formularz EGiB - Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
GM-6


Podstawa prawna

I.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zmianami)

Art. 24 ust. 3

Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;

3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

 

Art. 24  ust.4

Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.

 

Art. 24 ust.5

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1)  właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami,   

     budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami

     administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez  

     organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami,

     budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2a) operatorów:

     a)  sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług

          i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz.884),

     b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego,

         w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.

         z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami);

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym  

     zakresie.

 

II. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zmianami)

§ 36 ust. 3

Wypisom z rejestrów: gruntów, budynków, lokali, w treści których zawarte są tylko dane przedmiotowe, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, nadaje się odpowiednio tytuł: "Wypis z rejestru gruntów dotyczący danych przedmiotowych", "Wypis z rejestru budynków dotyczący danych przedmiotowych", "Wypis z rejestru lokali dotyczący danych przedmiotowych".

§ 36 ust. 7

Wypisowi z rejestru gruntów, budynków lub lokali, sporządzonemu dla wybranej działki ewidencyjnej, budynku lub lokalu nadaje się tytuł: "Uproszczony wypis z rejestru gruntów".

Wymagane dokumenty

Wniosek GM-6 (Formularz EGiB)

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Według załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zmianami)

Tryb odwoławczy
Art.40f.
1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
Uwagi

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina, plac Wolności 1; 62-500 Konin, tel. (63) 240 11 11, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl

2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

· realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zmianami) na podstawie artykułów: 7d, 29 ust. 3, 30, 31 ust. 1, 33, 34, 35, 37,  47a ust 5 i ust. 7 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy

· realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) na podstawie artykułów: 96, 97a, 98a. 98b, 102, 103 i 104 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy

· realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zmianami) na podstawie artykułów: 18, 40 ust. 1 i  art. 41 ust 1

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)   podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).

8.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a)      warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie i wynika z przepisów prawa,

b)      dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie

10.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Urząd Miejski w Koninie, Wydział Geodezji i Katastru, 62-500 Konin, ul. płk. Witolda Sztarka 1
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GM-6Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GM
Informacja wprowadzona przez: Piotr Bartczak
Data udostępnienia: 2023-09-19 14:10:02

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429531
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,