skip to content
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
GM-7


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zmianami)

Wymagane dokumenty
  • wniosek GM-7,
  • co najmniej 2 egz. projektu opracowanego na planie sytuacyjnym, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
  • dowód uiszczenia opłaty (po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty)

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  • warunki techniczne
  • wykaz współrzędnych geodezyjnych X, Y - plik tekstowy zawierający wykaz współrzędnych wszystkich punktów charakterystycznych projektowanych sieci lub plik wektorowy w formacie dxf lub innym uzgodnionym formacie, określonym w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
  1. Według tabeli nr 16 załącznika do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zmianami)
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Opłatę za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed terminem narady koordynacyjnej, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina, plac Wolności 1; 62-500 Konin, tel. (63) 240 11 11, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl

 

2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem : iod@konin.um.gov.pl

 

3.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

· realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zmianami) na podstawie artykułów: 7d, 29 ust. 3, 30, 31 ust. 1, 33, 34, 35, 37,  47a ust 5 i ust. 7 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy

· realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) na podstawie artykułów: 96, 97a, 98a. 98b, 102, 103 i 1047 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy

· realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) na podstawie artykułów: 18, 40 ust. 1 i  art. 41 ust 1

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)   podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).

8.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a)      warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie i wynika z przepisów prawa,

b)      dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie

10.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GM-7Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GM
Informacja wprowadzona przez: Piotr Bartczak
Data udostępnienia: 2019-05-08 12:30:32

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3631056
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,