Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / lokale mieszkalne
GN-1


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / Dz.U. z 2019 poz. 1314/

Wymagane dokumenty

- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia

- dokumenty potwierdzające następstwo prawne / w szczególności    postanowienie  o stwierdzeniu  praw do spadku /

- aktualny odpis z KRS

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa

Wniosek wszystkich współużytkowników wieczystych danej nieruchomości gruntowej podlega jednej opłacie skarbowej w wysokości 10 zł

Termin załatwienia sprawy
Jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Termin załatwiania sprawy określają przpisy Kodeksu postepowania administrac
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do:
- Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w przypadku gruntów komunalnych
- Wojewody Wielkopolskiego w przypadku gruntów Skarbu Państwa
Uwagi
Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie *
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz aktów prawnych na podstawie, których działa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie) jest obligatoryjne.
 
*obowiązuje od 25.05.2018 r.
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GN-1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GN
Informacja wprowadzona przez: Milena Karczewska
Data udostępnienia: 2021-04-06 13:24:33

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,