Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
GN-25


Podstawa prawna
1.    Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U z 2020r. poz.1500).
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U z 2020 r.poz.256 ze zm)
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz.U z 2020 r. poz.1546 ze zm).
4.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m(Dz.U . z 2020 r. poz.763).
5.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz.248).
6.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m(Dz.U. z 2020r. poz.157).
7.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim.(Dz.U. z 2019 r. poz.1908)
Wymagane dokumenty
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej należy składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl lub osobiście w dowolnie wybranym organie rejestrującym oraz właściwym polskim związku sportowym.
Wymagane dokumenty:
1.   Dowód własności jednostki pływającej (np. faktura VAT; umowa sprzedaży, zamiany, darowizny; prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności; w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego).
3.   Dokumenty lub materiały potwierdzające informacje wskazane we wniosku.
4.   Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego (na konto właściwego Organu Rejestrującego).
5.   Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację jednostki pływającej, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli (art. 4 ust. 3 ww. ustawy).
W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Opłaty
Wysokość opłat związanych z rejestracją określona została w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m., tj.:
  • 80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego
  • 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Zarejestrowany sprzęt na podstawie  dotychczasowych przepisów, o ile podlega obowiązkowi rejestracji, musi być zarejestrowany ponownie, w terminie określonym w ustawie   (art. 28 ustawy Dz.U.2018.1137) - opłata za rozpatrzenie wniosku  o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w tym przypadku wynosi 60 zł.
Termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni. Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
Tryb odwoławczy
Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:
1. Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
2. Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.
Uwagi
Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie *
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz aktów prawnych na podstawie, których działa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie) jest obligatoryjne.
 
*obowiązuje od 25.05.2018 r.
 
Dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 04.05.2018 r o ochronie danych osobowych.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie jako administrator Systemu REJA24 nie ujawnia danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem Systemu REJA24 innym podmiotom, z poniższym zastrzeżeniem. Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie, wybrani pracownicy organu rejestrującego, w którym dokonywane są rejestracje jachtów i innych jednostek pływających do 24 m oraz pracownicy firmy serwisującej System REJA24, a także upoważnieni pracownicy:
- Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w zakresie informacji, dotyczących pozwoleń radiowych na używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wydanych na podstawie art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) oraz informacji o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI;
- Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w zakresie informacji dotyczącej pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa wpisanych do ewidencji prowadzonej na podstawie art. 140e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1089);
- właściwej jednostki organizacyjnej Policji – w zakresie dotyczącym zgłoszenia kradzieży lub odnalezienia jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej;
- osoby, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 zm. z 2019 r. poz.1716).
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GN-25Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GN
Informacja wprowadzona przez: Milena Karczewska
Data udostępnienia: 2021-04-06 12:51:29

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,