skip to content
Udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
GN-32


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

Wymagane dokumenty
  • wniosek GN-32
  • zaświadczenie o wysokości dochodów (w zależności od rodzaju dochodów: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub jego braku),
  • dokumenty potwierdzające powód złożenia wniosku (np. faktury z aptek lub gabinetów lekarskich, zaświadczenie o przebyciu leczenia szpitalnego lub sanatoryjnego).
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
Zgodnie z art.  74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.
Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GN-32Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GN
Informacja wprowadzona przez: Milena Karczewska
Data udostępnienia: 2018-01-09 11:49:35

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9127148
© 2003-2018 Urząd Miejski w Koninie