Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o wydanie Konińskiej Karty Rodziny 3+
KSS-10


Podstawa prawna

 

UchwałaNr 680 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+

Wymagane dokumenty

Wniosek

 

Do złożenia wniosku potrzebne będą również (do wglądu):

 

  1. W przypadku rodziców lub opiekunów prawnych /wnioskodawców/ - dowód osobisty
  2. W przypadku dzieci do 18 roku życia - akt urodzenia dzieci, zaświadczenie, legitymacja szkolna
  3. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie ze szkoły średniej lub uczelni o kontynuowaniu nauki
  4. W przypadku osoby powyżej 18 roku życia -  zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru
  5. W przypadku rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo – wychowawczej (rodzinnego domu dziecka) – postanowienie sądu
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

BRAK

Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

 

 

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu

Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, pl. Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchwały Nr 680 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wydania Konińskiej Karty Rodziny 3+. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania Konińskiej Karty Rodziny 3+.

10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym uchwałą (uchwała Nr 680 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+) jest obligatoryjne.

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla interesantów Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
KSS-10Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: KSS
Informacja wprowadzona przez: Jacek Czajka
Data udostępnienia: 2021-01-15 12:16:22

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,