Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
KSS-11


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2020 poz. 1348) 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2019 poz. 99)

Wymagane dokumenty

wniosek i oświadczenia

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty wynosi 10 zł.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina (Plac Wolności 1, 62-500 Konin) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyznania karty, bądź utraty prawa do korzystania z karty.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.
Uwagi

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, pl. Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1832) i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1454)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wydania Karty Dużej Rodziny. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania Karty Dużej Rodziny.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  (ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Dz. U. 2017 poz. 1832,  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny Dz. U. 2017 poz. 1454) jest obligatoryjne.

 *obowiązuje od 25.05.2018 r.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla interesantów Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie

Miejsce składania wniosku
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
KSS-11Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: KSS
Informacja wprowadzona przez: Jacek Czajka
Data udostępnienia: 2021-08-03 09:35:11

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599246
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,