Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek dotyczący wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
KSS-9


Podstawa prawna

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  • wniosek
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

BRAK

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.
Uwagi

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, pl. Wolności 1,

2)   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl

 

 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.)

 

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

5)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 

6)   posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7)   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania decyzji.

10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.) jest obligatoryjne.

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla interesantów Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
KSS-9Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: KSS
Informacja wprowadzona przez: Jacek Czajka
Data udostępnienia: 2021-01-15 12:09:10

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,