Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji
OŚ-1


Podstawa prawna
Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)

Wymagane dokumenty
1) Wniosek
2) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
3) Tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady
4) Operat przeciwpożarowy
5) Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
6) Zaświadczenie o niekaralności za:
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku
z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów
7) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa:

- za pozwolenie na wytwarzanie odpadów:

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (z zastrzeżeniem pkt. 2):  2011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej– załącznik do ustawy cz. III pkt. 40.

3) pozostałe: 506 zł

- za pełnomocnictwo- 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy
jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
Uwagi
Do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zobowiązany jest wytwórca odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:
- starosta,
- regionalny dyrektor ochrony środowiska - w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
- marszałek województwa - w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) o których mowa w art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.
 
Uwaga – Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.
 
Art. 45 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.) - Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Wytwórca odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (rozszerzyć wniosek OŚ 1 o treść wniosków OŚ 2, OŚ 3). Wówczas opłata skarbowa jest powiększona o 100% stawki określonej od poszczególnych zezwoleń za każdy rodzaj działalności - załącznik do ustawy
o opłacie skarbowej cz. III pkt. 44 i 45

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2021-02-19 10:11:15

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,