Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d
OŚ-13


Podstawa prawna

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

Prawo wodne z dnia 20 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510 ze zm.)

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz.2129 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Wymagane dokumenty

 

 • zgłoszenie, którego zakres określa art. 152 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);
   
 • kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczecie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę;
   
 • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
   
 • dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (wraz z certyfikatami i aprobatami technicznymi lub deklaracjami własciwości użytkowych);
   
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

 

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa 120,0 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I pkt 13.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina.
Uwagi

Zgłoszenia wymaga oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5m3/d , wykorzystywane na potrzeby gospodarstw do mowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

Ogranicza się możliwość wprowadzania ścieków z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach działki stanowiącej własność wprowadzającego, z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, dopuszczając tylko zrzuty z tych systemów, dla których zapewniona jest możliwość kontroli parametrów jakościowych warunkujących możliwość ich odprowadzania. W celu realizacji ograniczenia każdy indywidualny system oczyszczania ścieków musi być wyposażony w stałe i dostępne miejsca poboru próbek ścieków nieoczyszczonych dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej do ziemi bezpośrednio po oczyszczeniu.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-13Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2022-06-02 09:34:01

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,