Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Przyjmowanie dokumentacji geologicznej innej
OŚ-23


Podstawa prawna

Prawo geologiczne i górnicze  – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Dokumentacja geologiczna – 1 egzemplarz w wersji papierowej
oraz 3 egzemplarze w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi

Zgodnie z art. 93 ust. 8 Prawa geologicznego i górniczego inną dokumentację geologiczną sporządza się w terminie  6 miesięcy od dnia zakończenia prac
i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
Zgodnie z art. 92 Prawa geologicznego i górniczego inną dokumentację geologiczną sporządza się w przypadku:

1)   wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;

2)   wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;

3)   wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;

4)   likwidacji otworu wiertniczego;

5)   wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów;

6)   wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych
w celu wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju;

7)wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem badań sejsmicznych
w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celu posadowienia farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy
w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r.
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-23Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Tymoteusz Jakubek
Data udostępnienia: 2023-11-30 12:10:09

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5862269
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,