Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Pozwolenie zintegrowane
OŚ-25


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020r. nr 1219 ze. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r.w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169)

Wymagane dokumenty
  • Wniosek OŚ-25
  • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej
  • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane
  • Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
  • Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska.
  • Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183)
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uwagi

Pomocą przy sporządzeniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego mogą być "Wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego" opracowane w ramach projektu "Pomoc dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC)" – www.mos.gov.pl

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-25Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2021-02-19 10:39:55

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,