Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
OŚ-3


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
Wymagane dokumenty
1) Wniosek
2) Tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady (umowa dzierżawy nieruchomości w formie aktu notarialnego; oświadczenie o ustanowieniu użytkowania, w formie  aktu notarialnego)
3) Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (gwarancja bankowa, gwarancja  ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa). Wymóg nie dotyczy odpadów obojętnych.
Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń winno nastąpić w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego
- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej (nie dotyczy odpadów obojętnych) lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu odpadów
4) Zaświadczenie o niekaralności:
  • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
  • posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r.,  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
-  za czyny zabronione pod groźbą kary
5) Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1 tj. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach
6) Oświadczenie, że w stosunku do:
posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, -w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
7) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
8) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane
9) Operat przeciwpożarowy (dla odpadów palnych)
10) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana
11) Kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym)
12) Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
Opłata skarbowa:
-  za zezwolenie na przetwarzanie odpadów – 616 zł
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej– załącznik do ustawy cz. III pkt. 43c ppkt b.
W przypadku opłaty skarbowej łącznej za kilka rodzajów zezwoleń dodatkowo – załącznik do ustawy o opłacie skarbowej cz. III pkt. 44c ppkt c.

- za pełnomocnictwo- 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy
jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi
Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów  jest:
1)   marszałek województwa:
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
b)  dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
c)  dla instalacji komunalnych;
2) starosta - w pozostałych przypadkach;
3) organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Forma  i wysokość zabezpieczenia roszczeń:
Starosta określi formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
W przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, podmiot jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
 
Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu należy wpłacać na rachunek bankowy:
Getin Noble Bank SA 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-3Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Joanna Krause-Szałaj
Data udostępnienia: 2023-03-24 09:55:57

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861546
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,