Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych
OŚ-4


Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Konina 445 z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek OŚ-4

- zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji;

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa);

- informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.) - dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

- informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 ze zm.) - dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa;

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

brak

Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
OS-4Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2022-03-04 11:46:53

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831301
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,